1 Sử Ký 29:30 VIE 4K Bible Verse Pictures

Christian 4K Wallpapers with inspirational Bible verse quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Sử Ký 29:30 VIE ultra hd wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

1 Sử Ký 29:30 VIE 4K Wallpaper - cuộc trị vì người, sự mạnh dạn - 4K Wallpaper Bible Verse

1 Sử Ký 29:30 VIE

cuộc trị vì người, sự mạnh dạn người, các việc xảy ra cho người, cho dân Y-sơ-ra-ên, và cho các nước khác, đều đã chép trong các sách ấy.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Chronicles 29:30 VIE Ultra HD Christian Wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Sử Ký 29:30 VIE 4K Wallpaper - cuộc trị vì người, sự mạnh dạn - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 03 - 1 Sử Ký 29:30 VIE 4K Wallpaper - cuộc trị vì người, sự mạnh dạn - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 04 - 1 Sử Ký 29:30 VIE 4K Wallpaper - cuộc trị vì người, sự mạnh dạn - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 05 - 1 Sử Ký 29:30 VIE 4K Wallpaper - cuộc trị vì người, sự mạnh dạn - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 06 - 1 Sử Ký 29:30 VIE 4K Wallpaper - cuộc trị vì người, sự mạnh dạn - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 07 - 1 Sử Ký 29:30 VIE 4K Wallpaper - cuộc trị vì người, sự mạnh dạn - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab

1 Sử Ký 29:30 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Sử Ký 29:30 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ða-ni-ên 4:25 VIE Bible Verse Image
Ða-ni-ên 4:25 (VIE) »
Người ta sẽ đuổi vua ra khỏi giữa loài người, và chỗ ở vua sẽ ở giữa những thú vật trong đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, và sẽ được thấm nhuần sương móc trên trời; bảy kỳ sẽ trải qua trên vua, cho đến khi vua nhận biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý.

Ða-ni-ên 4:23 VIE Bible Verse Image
Ða-ni-ên 4:23 (VIE) »
Song đến điều vua thấy một đấng thánh canh giữ từ trời mà xuống, và nói rằng: Hãy đốn cây và hủy phá đi; song, hãy để lại gốc của rễ nó trong đất, rồi hãy buộc nó bằng một dây xích sắt và đồng ở giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó bị nhuần thấm bởi sương móc trên trời; và cho người có phần với các thú đồng, cho đến khi đã trải qua trên người bảy kỳ.

2 Các Vua 14:28 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 14:28 (VIE) »
Các chuyện khác của Giê-rô-bô-am, những công việc người, sự mạnh dạn người, thể nào người chiến trận và khôi phục lại cho Y-sơ-ra-ên Đa-mách và Ha-mát trước đã phục Giu-đa, mọi việc ấy đều đã chép trong sử ký về các vua Y-sơ-ra-ên.

2 Các Vua 10:34 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 10:34 (VIE) »
Các chuyện khác của Giê-hu, các công việc người, và sự mạnh dạn người, đều đã chép trong sử ký về các vua Y-sơ-ra-ên.

Ða-ni-ên 2:21 VIE Bible Verse Image
Ða-ni-ên 2:21 (VIE) »
Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Chronicles 29:30 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Chronicles 29:30 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Chronicles 29:30 (GW) »
World English Bible (WEB)
1 Chronicles 29:30 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
1 Chronik 29:30 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Crônicas 29:30 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
1 Crónicas 29:30 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Cronache 29:30 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
历 代 志 上 29:30 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歷 代 志 上 29:30 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Kronikave 29:30 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Krónika 29:30 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
歴代志上 29:30 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Krønikebok 29:30 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »