List of Bible Books and Chapters (VIE)

Below you will find a complete list of books of the VIE Bible. Each section below is sorted out by VIE Bible Books and Chapters. The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt) Di chúc cũ, Di chúc mới

Select any Bible Book and Chapter below to view VIE Bible Verse Pictures and Images.

Sáng Thế VIE

Xuất Hành VIE

Lê-vi VIE

Dân Số VIE

Phục Truyền Luật Lệ VIE

Giô-sua VIE

Các Thủ Lãnh VIE

Ru-tơ VIE

1 2 3 4

1 Sa-mu-ên VIE

2 Sa-mu-ên VIE

1 Các Vua VIE

2 Các Vua VIE

1 Sử Ký VIE

2 Sử Ký VIE

Ê-xơ-ra VIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nê-hê-mi-a VIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ê-xơ-tê VIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gióp VIE

Châm Ngôn VIE

Giảng Sư VIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhã Ca VIE

1 2 3 4 5 6 7 8

Giê-rê-mi-a VIE

Ai Ca VIE

1 2 3 4 5

Ê-xê-ki-ên VIE

Ða-ni-ên VIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hô-sê-a VIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Giô-ên VIE

1 2 3

A-mốt VIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ô-ba-đi-a VIE

1

Giô-na VIE

1 2 3 4

Mi-ca VIE

1 2 3 4 5 6 7

Na-hum VIE

1 2 3

Ha-ba-cúc VIE

1 2 3

Xê-pha-ni-a VIE

1 2 3

Ha-gai VIE

1 2

Xê-ca-ri-a VIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ma-la-ki VIE

1 2 3 4

Ma-thi-ơ VIE

Mác VIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lu-ca VIE

Giăng VIE

Công Vụ Các Sứ đồ VIE

Rô-ma VIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Cô-rinh-tô VIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Cô-rinh-tô VIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ga-la-ti VIE

1 2 3 4 5 6

Ê-phê-sô VIE

1 2 3 4 5 6

Phi-líp VIE

1 2 3 4

Cô-lô-se VIE

1 2 3 4

1 Thê-sa-lô-ni-ca VIE

1 2 3 4 5

2 Thê-sa-lô-ni-ca VIE

1 2 3

1 Ti-mô-thê VIE

1 2 3 4 5 6

2 Ti-mô-thê VIE

1 2 3 4

Tít VIE

1 2 3

Phi-lê-môn VIE

1

Hê-bơ-rơ VIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gia-cơ VIE

1 2 3 4 5

1 Phi-rơ VIE

1 2 3 4 5

2 Phi-rơ VIE

1 2 3

1 Giăng VIE

1 2 3 4 5

2 Giăng VIE

1

3 Giăng VIE

1

Giu-đe VIE

1

Khải Huyền VIE