List of Bible Books and Chapters (ALB)

Below you will find a complete list of books of the ALB Bible. Each section below is sorted out by ALB Bible Books and Chapters. The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Select any Bible Book and Chapter below to view ALB Bible Verse Pictures and Images.

Zanafilla ALB

Eksodi ALB

Levitiku ALB

Numrat ALB

Ligji i Përtërirë ALB

Jozueu ALB

Gjyqtarët ALB

Ruthi ALB

1 2 3 4

1 Samuelit ALB

2 Samuelit ALB

1 Mbretërve ALB

2 Mbretërve ALB

1 Kronikave ALB

2 Kronikave ALB

Esdra ALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nehemia ALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ester ALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jobi ALB

Fjalët e urta ALB

Predikuesi ALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kantiku i Kantikëve ALB

1 2 3 4 5 6 7 8

Jeremia ALB

Vajtimet ALB

1 2 3 4 5

Ezekieli ALB

Danieli ALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Osea ALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Joeli ALB

1 2 3

Amosi ALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Abdia ALB

1

Jona ALB

1 2 3 4

Mikea ALB

1 2 3 4 5 6 7

Nahumi ALB

1 2 3

Habakuku ALB

1 2 3

Sofonia ALB

1 2 3

Hagai ALB

1 2

Zakaria ALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Malakia ALB

1 2 3 4

Mateu ALB

Marku ALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Luka ALB

Gjoni ALB

Veprat e Apostujve ALB

Romakëve ALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Korintasve ALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Korintasve ALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Galatasve ALB

1 2 3 4 5 6

Efesianëve ALB

1 2 3 4 5 6

Filipianëve ALB

1 2 3 4

Kolosianëve ALB

1 2 3 4

1 Thesalonikasve ALB

1 2 3 4 5

2 Thesalonikasve ALB

1 2 3

1 Timoteut ALB

1 2 3 4 5 6

2 Timoteut ALB

1 2 3 4

Titi ALB

1 2 3

Filemonit ALB

1

Hebrenjve ALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jakobit ALB

1 2 3 4 5

1 Pjetrit ALB

1 2 3 4 5

2 Pjetrit ALB

1 2 3

1 Gjonit ALB

1 2 3 4 5

2 Gjonit ALB

1

3 Gjonit ALB

1

Juda ALB

1

Zbulesa ALB