3 யோவான் Chapter 1 TAMIRV Bible Verse Images

3 யோவான் 1 Bible Verse Pictures. Choose from a large collection of inspirational, motivational and encouraging Bible verses with pictures of nature. Download and share 3 யோவான் 1 inspirational Bible verse images. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.


3 யோவான் 1:1 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
மூப்பனாகிய நான் சத்தியத்தின்படி நேசிக்கிற பிரியமான காயுவிற்கு எழுதுகிறதாவது:

3 யோவான் 1:2 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறதுபோல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கும்படி ஜெபித்துக்கொள்கிறேன்.

3 யோவான் 1:3 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
சகோதரர்கள் வந்து நீ சத்தியத்தில் நடந்துகொள்ளுகிறாய் என்று உன்னுடைய உண்மையைக்குறித்துச் சாட்சி கொடுத்தபோது அதிக சந்தோஷப்பட்டேன்.

3 யோவான் 1:4 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
என் பிள்ளைகள் சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்படுகிற சந்தோஷத்தைவிட அதிகமான சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை.

3 யோவான் 1:5 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
பிரியமானவனே, நீ சகோதரர்களுக்கும், அந்நியர்களுக்கும் செய்கிற எல்லாவற்றையும் உண்மையாகச் செய்கிறாய்.

3 யோவான் 1:6 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
அவர்கள் உன்னுடைய அன்பைக்குறித்துச் சபைக்குமுன்பாகச் சாட்சி சொன்னார்கள்; தேவனுக்குத் தகுதியானபடி நீ அவர்களை வழியனுப்பிவைத்தால் நலமாக இருக்கும்.

3 யோவான் 1:7 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
ஏனென்றால், அவர்கள் யூதரல்லாத மக்களிடம் ஒன்றும் வாங்காமல் தேவனுடைய நாமத்தினிமித்தம் புறப்பட்டுப்போனார்கள்.

3 யோவான் 1:8 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
ஆகவே, நாம் சத்தியத்திற்கு உடன்வேலையாட்களாக இருப்பதற்காக அப்படிப்பட்டவர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்.

3 யோவான் 1:9 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
நான் சபைக்கு எழுதினேன்; ஆனாலும் அவர்களில் முதன்மையாக இருக்கவிரும்புகிற தியோத்திரேப்பு எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

3 யோவான் 1:10 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
ஆகவே, நான் வந்தால், அவன் எங்களுக்கு எதிராகப் பொல்லாத வார்த்தைகளைப் பேசி, செய்துவருகிற செயல்களை ஞாபகப்படுத்துவேன். அவன் இப்படிச் செய்துவருவதும் போதாமல், தன்னுடைய சகோதரர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமலிருப்பது மட்டுமல்லாமல், ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமாக இருக்கிறவர்களையும் தடைசெய்து, சபைக்கு வெளியே தள்ளுகிறான்.

3 யோவான் 1:11 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
பிரியமானவனே, நீ தீமையானதைப் பின்பற்றாமல், நன்மையானதைப் பின்பற்று, நன்மைசெய்கிறவன் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறான்; தீமைசெய்கிறவன் தேவனைப் பார்த்தது இல்லை.

3 யோவான் 1:12 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
தேமேத்திரியு எல்லோராலும் நற்சாட்சி பெற்றதும் இல்லாமல், சத்தியத்தாலும் நற்சாட்சி பெற்றவன்; நாங்களும் சாட்சி கொடுக்கிறோம், எங்களுடைய சாட்சி உண்மை என்று அறிவீர்கள்.

3 யோவான் 1:13 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
எழுதவேண்டிய காரியங்கள் அதிகம் உண்டு; ஆனால் மையினாலும், இறகினாலும் எழுத எனக்கு விருப்பம் இல்லை.

3 யோவான் 1:14 (TAMIRV)
Square Portrait Landscape 4K UHD
சீக்கிரமாக உன்னைப் பார்க்கலாம் என்று நம்பியிருக்கிறேன், அப்பொழுது முகமுகமாகப் பேசிக்கொள்ளுவோம்.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
3 John 1 (ASV) »
King James Version (KJV)
3 John 1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
3 John 1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
3 John 1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
3 John 1 (WEB) »
French Bible (LSG)
3 Jean 1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
3 Johannes 1 (LUTH1912) »
Marathi Bible (MARIRV)
3 योहान 1 (MARIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
3 João 1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
3 Giăng 1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
3 Juan 1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
3 Giovanni 1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 三 书 1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 三 書 1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
3 Gjonit 1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
3 Johannesbrevet 1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
3 Иоанна 1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
3 Івана 1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
3 János 1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
3 Йоаново 1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
3 Johannes 1 (NORSK) »

3 யோவான் (TAMIRV) Chapter Selection

1

TAMIRV Book Selection List