3 ಯೋಹಾನನು 1:1 KANIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 3 ಯೋಹಾನನು 1:1 KANIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Kannada. IRV-Kannada Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Kannada (ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ - ಕನ್ನಡ), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Kannada Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Kannada Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Kannada Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

3 ಯೋಹಾನನು 1:1 KANIRV - ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾದ - Bible Verse Picture

3 ಯೋಹಾನನು 1:1 KANIRV

ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾದ ನಾನು, ಪೂರ್ಣಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರಿಯ ಗಾಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

3 ಯೋಹಾನನು 1:1 KANIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 3 ಯೋಹಾನನು 1:1 KANIRV - ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾದ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 3 ಯೋಹಾನನು 1:1 KANIRV - ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾದ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 3 ಯೋಹಾನನು 1:1 KANIRV - ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾದ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 3 ಯೋಹಾನನು 1:1 KANIRV - ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾದ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 3 ಯೋಹಾನನು 1:1 KANIRV - ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾದ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 3 ಯೋಹಾನನು 1:1 KANIRV - ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾದ - Bible Verse Picture
View New Tab

3 ಯೋಹಾನನು 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 3 ಯೋಹಾನನು 1:1 KANIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 ಯೋಹಾನನು 3:18 KANIRV Bible Verse Image
1 ಯೋಹಾನನು 3:18 (KANIRV) »
ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಬರೀ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಲಿ, ಬಾಯುಪಚಾರದಿಂದಾಗಲಿ, ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿರದೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನಿಜ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು.

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 16:23 KANIRV Bible Verse Image
ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 16:23 (KANIRV) »
ನನಗೂ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಸಭೆಗೂ ಅತಿಥಿಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಾಯನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿರುವ ಎರಸ್ತನೂ, ಸಹೋದರನಾದ ಕ್ವರ್ತನೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1:14 KANIRV Bible Verse Image
1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1:14 (KANIRV) »
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪನಿಗೂ ಮತ್ತು ಗಾಯನಿಗೂ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತಾರಿಗೂ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 19:29 KANIRV Bible Verse Image
ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 19:29 (KANIRV) »
ಆಗ ಊರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪೌಲನಿಗೆ ಜೊತೆಯವರಾಗಿದ್ದ ಮಕೆದೋನ್ಯದ ಗಾಯನನ್ನೂ, ಅರಿಸ್ತಾರ್ಕನನ್ನೂ ಜನರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದರು.

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:4 KANIRV Bible Verse Image
ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:4 (KANIRV) »
ಪುರ್ರನ ಮಗನಾದ ಬೆರೋಯ ಪಟ್ಟಣದ ಸೋಪತ್ರನೂ, ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ತಾರ್ಕನೂ, ಸೆಕುಂದನೂ ದೆರ್ಬೆಪಟ್ಟಣದ ಗಾಯನೂ, ತಿಮೊಥೆಯನೂ, ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯವರಲ್ಲಿ ತುಖಿಕನೂ, ತ್ರೊಫಿಮನೂ, ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯ ವರೆಗೂ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು.

2 ಯೋಹಾನನು 1:1 KANIRV Bible Verse Image
2 ಯೋಹಾನನು 1:1 (KANIRV) »
ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾದ ನಾನು, ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ, ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
3 John 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
3 John 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
3 John 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
3 John 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
3 John 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
3 Jean 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
3 Johannes 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
3 João 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
3 Giăng 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
3 Juan 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
3 Giovanni 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 三 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 三 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
3 Gjonit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
3 Johannesbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
3 Иоанна 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
3 Івана 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
3 János 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
3 Йоаново 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
3 Johannes 1:1 (NORSK) »

KANIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »