ಪರಮಗೀತೆ 1:1 KANIRV Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download ಪರಮಗೀತೆ 1:1 KANIRV mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Kannada. IRV-Kannada Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Kannada (ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ - ಕನ್ನಡ), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Kannada Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Kannada Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Kannada Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

ಪರಮಗೀತೆ 1:1 KANIRV Mobile Phone Wallpaper - ಸೊಲೊಮೋನನು ರಚಿಸಿದ - Mobile Bible Verse Wallpaper

ಪರಮಗೀತೆ 1:1 KANIRV

ಸೊಲೊಮೋನನು ರಚಿಸಿದ ಪರಮಗೀತೆ.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

ಪರಮಗೀತೆ 1:1 KANIRV Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

ಪರಮಗೀತೆ 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to ಪರಮಗೀತೆ 1:1 KANIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 ಅರಸುಗಳು 4:32 KANIRV Bible Verse Image
1 ಅರಸುಗಳು 4:32 (KANIRV) »
ಅವನ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಗೀತೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಐದು.

ಯೆಶಾಯನು 5:1 KANIRV Bible Verse Image
ಯೆಶಾಯನು 5:1 (KANIRV) »
ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾದವನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ತೋಟವನ್ನೂ ಕುರಿತು ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವೆನು. ಕೇಳಿರಿ, ಫಲವತ್ತಾದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅತಿಪ್ರಿಯನಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟವಿತ್ತು.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 14:1 KANIRV Bible Verse Image
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 14:1 (KANIRV) »
ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು; ದಾವೀದನದು. ದುರ್ಮತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, “ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ಕೆಟ್ಟುಹೋದವರು; ಹೇಯವಾದ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Song of Solomon 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Song of Solomon 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Song of Solomon 1:1 (GW) »
World English Bible (WEB)
Song of Solomon 1:1 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
Hohelied 1:1 (LUTH1912) »
Telugu Bible (TELIRV)
పరమ 1:1 (TELIRV) »
Vietnamese Bible (VIE)
Nhã Ca 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Cantares 1:1 (RVA) »
Chinese Simplified (CUVS)
雅 歌 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
雅 歌 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Höga Visan 1:1 (SV1917) »
Hungarian Bible (KAR)
Énekek Éneke 1:1 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
雅歌 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Høysangen 1:1 (NORSK) »

KANIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »