1 પિતરનો 1:3 GUJIRV 4K Bible Verse Pictures

Christian 4K Wallpapers with inspirational Bible verse quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 પિતરનો 1:3 GUJIRV ultra hd wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Gujarati. IRV-Gujarati Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Gujarati (ઇન્ડિયન રિવાયઝ્ડ વર્ઝન - ગુજરાતી), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Gujarati Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Gujarati Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Gujarati Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

1 પિતરનો 1:3 GUJIRV 4K Wallpaper - આપણા પ્રભુ ઈસુ - 4K Wallpaper Bible Verse

1 પિતરનો 1:3 GUJIRV

આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનાં ઈશ્વર તથા પિતાની સ્તુતિ થાઓ; તેમણે પોતાની પુષ્કળ દયા પ્રમાણે મૂએલામાંથી ઈસુ ખ્રિસ્તનાં પુનરુત્થાન દ્વારા આપણને જીવંત આશાને સારુ,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Peter 1:3 GUJIRV Ultra HD Christian Wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 પિતરનો 1:3 GUJIRV 4K Wallpaper - આપણા પ્રભુ ઈસુ - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 03 - 1 પિતરનો 1:3 GUJIRV 4K Wallpaper - આપણા પ્રભુ ઈસુ - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 04 - 1 પિતરનો 1:3 GUJIRV 4K Wallpaper - આપણા પ્રભુ ઈસુ - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 05 - 1 પિતરનો 1:3 GUJIRV 4K Wallpaper - આપણા પ્રભુ ઈસુ - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 06 - 1 પિતરનો 1:3 GUJIRV 4K Wallpaper - આપણા પ્રભુ ઈસુ - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 07 - 1 પિતરનો 1:3 GUJIRV 4K Wallpaper - આપણા પ્રભુ ઈસુ - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab

1 પિતરનો 1:3 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 પિતરનો 1:3 GUJIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 પિતરનો 1:23 GUJIRV Bible Verse Image
1 પિતરનો 1:23 (GUJIRV) »
કેમ કે તમને વિનાશી બીજથી નહિ, પણ અવિનાશી બીજથી, ઈશ્વરના જીવંત તથા સદા ટકનાર વચન વડે નવો જન્મ આપવામાં આવ્યો છે.

રોમનોને 15:13 GUJIRV Bible Verse Image
રોમનોને 15:13 (GUJIRV) »
હવે ઈશ્વર કે, જેમનાં પર તમે આશા રાખો છો, તે તમને વિશ્વાસ રાખવામાં અખંડ હર્ષ તથા શાંતિ વડે ભરપૂર કરો, જેથી પવિત્ર આત્માની શક્તિથી તમારી આશા વૃદ્ધિ પામે.

1 યોહાનનો 5:4 GUJIRV Bible Verse Image
1 યોહાનનો 5:4 (GUJIRV) »
કેમ કે જે ઈશ્વરથી જન્મેલું છે તે જગતને જીતે છે અને જે વિજય જગતને જીત્યું છે તે આપણો વિશ્વાસ છે.

તિતસને 3:4 GUJIRV Bible Verse Image
તિતસને 3:4 (GUJIRV) »
પણ ઈશ્વર આપણા ઉદ્ધારકર્તાની દયા તથા માનવજાત પરનો તેમનો પ્રેમ પ્રગટ થયો,

એફેસીઓને 1:7 GUJIRV Bible Verse Image
એફેસીઓને 1:7 (GUJIRV) »
ઈસુ ખ્રિસ્તનાં રક્તદ્વારા, તેમની કૃપાની સંપત પ્રમાણે આપણને ઉદ્ધાર એટલે પાપની માફી મળી છે.

2 કરિંથીઓને 1:3 GUJIRV Bible Verse Image
2 કરિંથીઓને 1:3 (GUJIRV) »
આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનાં ઈશ્વર તથા પિતા, જે દયાના તથા સર્વ દિલાસાના ઈશ્વર છે તેમની સ્તુતિ થાઓ.

રોમનોને 12:12 GUJIRV Bible Verse Image
રોમનોને 12:12 (GUJIRV) »
આશામાં આનંદ કરો; સંકટમાં ધીરજ રાખો; પ્રાર્થનામાં લાગુ રહો;

1 યોહાનનો 3:3 GUJIRV Bible Verse Image
1 યોહાનનો 3:3 (GUJIRV) »
જે દરેકને એવી આશા છે, તે જેમ તેઓ શુદ્ધ છે તેમ પોતાને શુદ્ધ કરે છે.

નિર્ગમન 34:6 GUJIRV Bible Verse Image
નિર્ગમન 34:6 (GUJIRV) »
યહોવાહ તેની આગળથી જાહેર કરતા પસાર થયા કે, “યહોવાહ, યહોવાહ દયાળુ તથા કૃપાળુ ઈશ્વર, ક્રોધ કરવામાં ધીમા અને કરૂણાથી ભરપૂર તથા વિશ્વાસપાત્ર છું.

1 યોહાનનો 2:29 GUJIRV Bible Verse Image
1 યોહાનનો 2:29 (GUJIRV) »
જો તમે જાણો છો કે તેઓ ન્યાયી છે, તો એ પણ જાણજો કે જે કોઈ ન્યાયીપણું કરે છે, તે તેમનાંથી જન્મ્યો છે.

યોહાન 3:3 GUJIRV Bible Verse Image
યોહાન 3:3 (GUJIRV) »
ઈસુએ તેને જવાબ આપ્યો કે, ‘હું તને નિશ્ચે કહું છું કે, જો કોઈ મનુષ્ય નવો જન્મ પામ્યું ન હોય, તો તે ઈશ્વરનું રાજ્ય જોઈ શકતું નથી.’”

1 પિતરનો 3:21 GUJIRV Bible Verse Image
1 પિતરનો 3:21 (GUJIRV) »
તે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે બાપ્તિસ્માનાં પાણીથી શરીરનો મેલ દૂર કરવાથી નહિ, પણ ઈસુ ખ્રિસ્તનાં પુનરુત્થાન દ્વારા ઈશ્વર પાસે શુદ્ધ અંતઃકરણની માગણીથી હમણાં તમને બચાવે છે.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Peter 1:3 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Peter 1:3 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Peter 1:3 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Peter 1:3 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Peter 1:3 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Pierre 1:3 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Petrus 1:3 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
1 ਪਤਰਸ 1:3 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
١ بطرس 1:3 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Pedro 1:3 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Phi-rơ 1:3 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Pedro 1:3 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Pietro 1:3 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
彼 得 前 书 1:3 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彼 得 前 書 1:3 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Pjetrit 1:3 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Petrusbrevet 1:3 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Петра 1:3 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Петра 1:3 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Péter 1:3 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Петрово 1:3 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Peter 1:3 (NORSK) »

GUJIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »