એફેસીઓને 1:1 GUJIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download એફેસીઓને 1:1 GUJIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Gujarati. IRV-Gujarati Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Gujarati (ઇન્ડિયન રિવાયઝ્ડ વર્ઝન - ગુજરાતી), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Gujarati Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Gujarati Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Gujarati Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

એફેસીઓને 1:1 GUJIRV - એફેસસમાં જે સંતો - Bible Verse Picture

એફેસીઓને 1:1 GUJIRV

એફેસસમાં જે સંતો તથા ખ્રિસ્ત ઈસુમાં જેઓ વિશ્વાસુ છે તેઓને, ઈશ્વરની ઇચ્છાથી ઈસુ ખ્રિસ્તનો પ્રેરિત થયેલો પાઉલ લખે છે:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

એફેસીઓને 1:1 GUJIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - એફેસીઓને 1:1 GUJIRV - એફેસસમાં જે સંતો - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - એફેસીઓને 1:1 GUJIRV - એફેસસમાં જે સંતો - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - એફેસીઓને 1:1 GUJIRV - એફેસસમાં જે સંતો - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - એફેસીઓને 1:1 GUJIRV - એફેસસમાં જે સંતો - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - એફેસીઓને 1:1 GUJIRV - એફેસસમાં જે સંતો - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - એફેસીઓને 1:1 GUJIRV - એફેસસમાં જે સંતો - Bible Verse Picture
View New Tab

એફેસીઓને 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to એફેસીઓને 1:1 GUJIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

ક્લોસ્સીઓને 1:2 GUJIRV Bible Verse Image
ક્લોસ્સીઓને 1:2 (GUJIRV) »
કે, ઈશ્વર આપણા પિતા તરફથી તથા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાંતિ હો.

2 કરિંથીઓને 1:1 GUJIRV Bible Verse Image
2 કરિંથીઓને 1:1 (GUJIRV) »
કરિંથમાંના ઈશ્વરના વિશ્વાસી સમુદાયને તથા તેની સાથે સમગ્ર અખાયામાંના સર્વ સંતોને, પાઉલ જે ઈશ્વરની ઇચ્છાથી ઈસુ ખ્રિસ્તનો પ્રેરિત છે, તે તથા ભાઈ તિમોથી લખે છે

1 કરિંથીઓને 1:1 GUJIRV Bible Verse Image
1 કરિંથીઓને 1:1 (GUJIRV) »
કરિંથમાંના ઈશ્વરના વિશ્વાસી સમુદાયના, જેઓને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં પવિત્ર કરવામાં આવેલા છે, જેઓને સંતો તરીકે તેડવામાં આવેલા છે તથા જેઓ હરકોઈ સ્થળે આપણા પ્રભુ, એટલે તેઓના તથા આપણા પ્રભુ, ઈસુ ખ્રિસ્તને નામે પ્રાર્થના કરે છે તે સર્વને,

ગલાતીઓને 1:1 GUJIRV Bible Verse Image
ગલાતીઓને 1:1 (GUJIRV) »
હું પાઉલ પ્રેરિત, કોઈ માણસો કે માણસો દ્વારા નહિ, પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત અને તેમને મૃત્યુમાંથી સજીવન કરનાર ઈશ્વર દ્વારા પ્રેરિત થવા માટે તેડાયેલો છું.

રોમનોને 1:1 GUJIRV Bible Verse Image
રોમનોને 1:1 (GUJIRV) »
પ્રેરિત થવા સારુ તેડાયેલો અને ઈશ્વરની સુવાર્તા માટે અલગ કરાયેલો ઈસુ ખ્રિસ્તનો સેવક પાઉલ, રોમમાં રહેતા, ઈશ્વરના વહાલા અને પવિત્ર થવા સારુ પસંદ કરાયેલા સર્વ લોકોને લખે છે

રોમનોને 1:7 GUJIRV Bible Verse Image
રોમનોને 1:7 (GUJIRV) »
ઈશ્વર આપણા પિતા તથા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા શાંતિ હો.

1 કરિંથીઓને 4:17 GUJIRV Bible Verse Image
1 કરિંથીઓને 4:17 (GUJIRV) »
મેં તિમોથીને તમારી પાસે મોકલ્યો છે, તે ખ્રિસ્તમાં મારો પ્રિય તથા વિશ્વાસુ પુત્ર છે. જેમ હું દરેક જગ્યાએ સર્વ વિશ્વાસી સમુદાયોમાં શીખવું છું તેમ તે ખ્રિસ્તમાં મારા માર્ગો વિષે તમને સ્મરણ કરાવશે.

એફેસીઓને 6:21 GUJIRV Bible Verse Image
એફેસીઓને 6:21 (GUJIRV) »
વળી મારી બાબતના સમાચાર અને મારી સ્થિતિ કેવી છે તે તમે પણ જાણો માટે તુખિકસ જે પ્રભુમાં મારો પ્રિય ભાઈ તથા પ્રભુમાં વિશ્વાસુ સેવક છે તે તમને સર્વ માહિતી આપશે.

પ્રકટીકરણ 2:10 GUJIRV Bible Verse Image
પ્રકટીકરણ 2:10 (GUJIRV) »
તારે જે જે સહન કરવું પડશે, તેનાથી બીશ નહિ; જુઓ! તમારું પરીક્ષણ થાય એ માટે તમારામાંના કેટલાકને શેતાન બંદીખાનામાં નાખવાનો છે; તમને દસ દિવસ સુધી વિપત્તિ પડશે. તું મરણ સુધી વિશ્વાસુ રહે અને હું તને જીવનનો મુગટ આપીશ.

પ્રકટીકરણ 17:14 GUJIRV Bible Verse Image
પ્રકટીકરણ 17:14 (GUJIRV) »
તેઓ હલવાનની સાથે લડશે અને હલવાન તેઓને જીતશે કેમ કે તેઓ મહાન પ્રભુઓ ના પ્રભુ તથા રાજાઓના રાજા છે; અને તેમની સાથે જેઓ છે, એટલે તેડાયેલા, પસંદ કરેલા તથા વિશ્વાસુ છે તેઓ પણ જીતશે.

પ્રેરિતોનાં ક્રત્યો 19:1 GUJIRV Bible Verse Image
પ્રેરિતોનાં ક્રત્યો 19:1 (GUJIRV) »
એમ થયું કે જયારે આપોલસ કરિંથમાં હતો, ત્યારે પાઉલ ઉપલા પ્રદેશમાં ફરીને એફેસસમાં આવ્યો, અને કેટલાક શિષ્યો તેને મળ્યા.

રોમનોને 8:1 GUJIRV Bible Verse Image
રોમનોને 8:1 (GUJIRV) »
તેથી જેઓ ખ્રિસ્ત ઈસુમાં છે તેઓને હવે કોઈ શિક્ષા નથી.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 1:1 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-phê-sô 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Efesianëve 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Efézus 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 1:1 (NORSK) »

GUJIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »