ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 PANIRV Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 PANIRV computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Punjabi. IRV-Punjabi Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Punjabi (ਭਾਰਤੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ - ਪੰਜਾਬੀ), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Punjabi Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Punjabi Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Punjabi Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 PANIRV Desktop Wallpaper - ਸਮਰਾਟ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ - Desktop Bible Verse Wallpaper

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 PANIRV

ਸਮਰਾਟ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਦੋ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 PANIRV desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 PANIRV Desktop Wallpaper - ਸਮਰਾਟ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 PANIRV Desktop Wallpaper - ਸਮਰਾਟ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 PANIRV Desktop Wallpaper - ਸਮਰਾਟ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 PANIRV Desktop Wallpaper - ਸਮਰਾਟ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 PANIRV Desktop Wallpaper - ਸਮਰਾਟ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 PANIRV Desktop Wallpaper - ਸਮਰਾਟ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:1 PANIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

ਨਹਮਯਾਹ 12:4 PANIRV Bible Verse Image
ਨਹਮਯਾਹ 12:4 (PANIRV) »
ਇੱਦੋ, ਗਿਨਥੋਈ, ਅਬਿਯਾਹ,

ਅਜ਼ਰਾ 4:24 PANIRV Bible Verse Image
ਅਜ਼ਰਾ 4:24 (PANIRV) »
ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰੁੱਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੁੱਕਿਆ ਰਿਹਾ।

ਮੱਤੀ 23:35 PANIRV Bible Verse Image
ਮੱਤੀ 23:35 (PANIRV) »
ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੱਭੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੰਮੇ ਆਵੇ, ਹਾਬਲ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਕਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਲਹੂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 7:1 PANIRV Bible Verse Image
ਜ਼ਕਰਯਾਹ 7:1 (PANIRV) »
ਸਮਰਾਟ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਲੇਵ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ।

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:7 PANIRV Bible Verse Image
ਜ਼ਕਰਯਾਹ 1:7 (PANIRV) »
ਸਮਰਾਟ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਬਾਟ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਦੋ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ

ਲੂਕਾ 11:51 PANIRV Bible Verse Image
ਲੂਕਾ 11:51 (PANIRV) »
ਹਾਬਲ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਖੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਹਮਯਾਹ 12:16 PANIRV Bible Verse Image
ਨਹਮਯਾਹ 12:16 (PANIRV) »
ਇੱਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਗਿਨਥੋਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ,

ਹੱਜਈ 2:10 PANIRV Bible Verse Image
ਹੱਜਈ 2:10 (PANIRV) »
ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੱਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਕਿ

ਹੱਜਈ 1:1 PANIRV Bible Verse Image
ਹੱਜਈ 1:1 (PANIRV) »
ਦਾਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਕੋਲ ਅਤੇ ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੱਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ,

ਹੱਜਈ 1:15 PANIRV Bible Verse Image
ਹੱਜਈ 1:15 (PANIRV) »
ਇਹ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।

ਹੱਜਈ 2:20 PANIRV Bible Verse Image
ਹੱਜਈ 2:20 (PANIRV) »
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੱਜਈ ਨਬੀ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਿ

ਅਜ਼ਰਾ 6:14 PANIRV Bible Verse Image
ਅਜ਼ਰਾ 6:14 (PANIRV) »
ਤਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹੱਗਈ ਨਬੀ ਤੇ ਇੱਦੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼, ਦਾਰਾ ਅਤੇ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Zechariah 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Zechariah 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Zechariah 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Zechariah 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Zechariah 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Zacharie 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Sacharja 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
זכריה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Zacarias 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Xê-ca-ri-a 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Zacarías 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Zaccaria 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
撒 迦 利 亚 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
撒 迦 利 亞 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Zakaria 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Sakaria 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Захария 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Захарія 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Zakariás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Захария 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ゼカリヤ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Sakarja 1:1 (NORSK) »

PANIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »