உபாகமம் 20:1 TAMIRV 4K Bible Verse Pictures

Christian 4K Wallpapers with inspirational Bible verse quotes on beautiful images and backgrounds. Download உபாகமம் 20:1 TAMIRV ultra hd wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

உபாகமம் 20:1 TAMIRV 4K Wallpaper - “நீ உன் - 4K Wallpaper Bible Verse

உபாகமம் 20:1 TAMIRV

“நீ உன் எதிரிகளுக்கு எதிராக போர்செய்யப் புறப்பட்டுப்போகும்போது, குதிரைகளையும், இரதங்களையும், உன்னைவிட பெரிய கூட்டமாகிய மக்களையும் கண்டால், அவர்களுக்குப் பயப்படாதே; உன்னை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்படச்செய்த உன் தேவனாகிய யெகோவா உன்னுடன் இருக்கிறார்.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Deuteronomy 20:1 TAMIRV Ultra HD Christian Wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - உபாகமம் 20:1 TAMIRV 4K Wallpaper - “நீ உன் - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 03 - உபாகமம் 20:1 TAMIRV 4K Wallpaper - “நீ உன் - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 04 - உபாகமம் 20:1 TAMIRV 4K Wallpaper - “நீ உன் - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 05 - உபாகமம் 20:1 TAMIRV 4K Wallpaper - “நீ உன் - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 06 - உபாகமம் 20:1 TAMIRV 4K Wallpaper - “நீ உன் - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 07 - உபாகமம் 20:1 TAMIRV 4K Wallpaper - “நீ உன் - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab

உபாகமம் 20:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to உபாகமம் 20:1 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 நாளாகமம் 32:7 TAMIRV Bible Verse Image
2 நாளாகமம் 32:7 (TAMIRV) »
நீங்கள் திடன்கொண்டு தைரியமாயிருங்கள்; அசீரியா ராஜாவுக்கும் அவனோடிருக்கிற ஏராளமான கூட்டத்திற்கும் பயப்படாமலும் கலங்காமலுமிருங்கள்; அவனோடு இருக்கிறவர்களைவிட நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம்.

உபாகமம் 31:8 TAMIRV Bible Verse Image
உபாகமம் 31:8 (TAMIRV) »
யெகோவா தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னுடன் இருப்பார்; அவர் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை; நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம்” என்றான்.

சங்கீதங்கள் 20:7 TAMIRV Bible Verse Image
சங்கீதங்கள் 20:7 (TAMIRV) »
சிலர் இரதங்களைக்குறித்தும், சிலர் குதிரைகளைக்குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள்; நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய யெகோவாவுடைய பெயரைக்குறித்தே மேன்மைபாராட்டுவோம்.

உபாகமம் 31:6 TAMIRV Bible Verse Image
உபாகமம் 31:6 (TAMIRV) »
நீங்கள் பலங்கொண்டு திடமானதாயிருங்கள், அவர்களுக்குப் பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம்; உன் தேவனாகிய யெகோவா தாமே உன்னுடன்கூட வருகிறார்; அவர் உன்னைவிட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னைக் கைவிடுவதும் இல்லை” என்று சொன்னான்.

ரோமர் 8:31 TAMIRV Bible Verse Image
ரோமர் 8:31 (TAMIRV) »
இவைகளைக்குறித்து நாம் என்னசொல்லுவோம்? தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு எதிராக இருப்பவன் யார்?

ஏசாயா 31:1 TAMIRV Bible Verse Image
ஏசாயா 31:1 (TAMIRV) »
உதவி பெறுவதற்காக இஸ்ரவேலுடைய பரிசுத்தரை நோக்காமலும், யெகோவாவை தேடாமலும், எகிப்திற்குப்போய், குதிரைகள்மேல் நம்பிக்கைவைத்து, இரதங்கள் அநேகமாயிருப்பதினால் அவைகளை நாடி, குதிரைவீரர்கள் மகா பெலசாலிகளாயிருப்பதினால் அவர்களை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ஐயோ,

ஏசாயா 43:2 TAMIRV Bible Verse Image
ஏசாயா 43:2 (TAMIRV) »
நீ தண்ணீர்களைக் கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன்; நீ ஆறுகளைக் கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை; நீ நெருப்பில் நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய்; நெருப்புத்தழல் உன்னை சுட்டெரிக்காது.

யோசுவா 1:5 TAMIRV Bible Verse Image
யோசுவா 1:5 (TAMIRV) »
நீ உயிரோடிருக்கும் நாட்களெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை; நான் மோசேயோடு இருந்ததுபோல, உன்னோடும் இருப்பேன்; நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை.

ஏசாயா 8:9 TAMIRV Bible Verse Image
ஏசாயா 8:9 (TAMIRV) »
மக்களே, நீங்கள் கூட்டங்கூடுங்கள், முறியடிக்கப்படுவீர்கள்; தூரதேசத்தார்களாகிய நீங்கள் எல்லோரும் செவிகொடுங்கள்; இடைக்கட்டிக்கொள்ளுங்கள், முறிந்தோடுவீர்கள்,

ஏசாயா 7:14 TAMIRV Bible Verse Image
ஏசாயா 7:14 (TAMIRV) »
ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தைக் கொடுப்பார்; இதோ, ஒரு கன்னிப்பெண் கர்ப்பவதியாகி ஒரு மகனைப் பெற்றெடுப்பாள், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள்.

2 நாளாகமம் 14:11 TAMIRV Bible Verse Image
2 நாளாகமம் 14:11 (TAMIRV) »
ஆசா தன் தேவனாகிய யெகோவாவை நோக்கிக் கூப்பிட்டு: யெகோவாவே, பலமுள்ளவனுக்காகிலும் பலமில்லாதவனுக்காகிலும் உதவிசெய்கிறது உமக்கு லேசான காரியம்; எங்கள் தேவனாகிய யெகோவாவே, எங்களுக்குத் துணையாக நில்லும்; உம்மைச் சார்ந்து உம்முடைய நாமத்தில் ஏராளமான இந்தக் கூட்டத்திற்கு எதிராக வந்தோம்; யெகோவாவே, நீர் எங்கள் தேவன்; மனிதன் உம்மை மேற்கொள்ளவிடாதேயும் என்றான்.

சங்கீதங்கள் 46:11 TAMIRV Bible Verse Image
சங்கீதங்கள் 46:11 (TAMIRV) »
சேனைகளின் யெகோவா நம்மோடிருக்கிறார், யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர் (சேலா).

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Deuteronomy 20:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Deuteronomy 20:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Deuteronomy 20:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Deuteronomy 20:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Deuteronomy 20:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Deutéronome 20:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Deuteronomium 20:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
דברים 20:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Deuteronômio 20:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Deuteronomio 20:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Deuteronomio 20:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
申 命 记 20:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
申 命 記 20:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
5 Mosebok 20:1 (SV1917) »
Hungarian Bible (KAR)
5 Mózes 20:1 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
申命記 20:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
5 Mosebok 20:1 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »