உபாகமம் 1:1 TAMIRV 4K Bible Verse Pictures

Christian 4K Wallpapers with inspirational Bible verse quotes on beautiful images and backgrounds. Download உபாகமம் 1:1 TAMIRV ultra hd wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

உபாகமம் 1:1 TAMIRV 4K Wallpaper - சேயீர் மலைவழியாக - 4K Wallpaper Bible Verse

உபாகமம் 1:1 TAMIRV

சேயீர் மலைவழியாக ஓரேபுக்குப் பதினொரு நாட்கள் பிரயாண தூரத்திலுள்ள காதேஸ்பர்னேயாவிலிருந்து,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Deuteronomy 1:1 TAMIRV Ultra HD Christian Wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - உபாகமம் 1:1 TAMIRV 4K Wallpaper - சேயீர் மலைவழியாக - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 03 - உபாகமம் 1:1 TAMIRV 4K Wallpaper - சேயீர் மலைவழியாக - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 04 - உபாகமம் 1:1 TAMIRV 4K Wallpaper - சேயீர் மலைவழியாக - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 05 - உபாகமம் 1:1 TAMIRV 4K Wallpaper - சேயீர் மலைவழியாக - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 06 - உபாகமம் 1:1 TAMIRV 4K Wallpaper - சேயீர் மலைவழியாக - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab
Picture 07 - உபாகமம் 1:1 TAMIRV 4K Wallpaper - சேயீர் மலைவழியாக - 4K Wallpaper Bible Verse
View New Tab

உபாகமம் 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to உபாகமம் 1:1 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 சாமுவேல் 25:1 TAMIRV Bible Verse Image
1 சாமுவேல் 25:1 (TAMIRV) »
சாமுவேல் இறந்தான். இஸ்ரவேலர்கள் எல்லோரும் கூடிவந்து, அவனுக்காகத் துக்கங்கொண்டாடி, ராமாவிலிருக்கிற அவனுடைய வீட்டில் அவனை அடக்கம்செய்தார்கள்; தாவீது எழுந்து, பாரான் வனாந்திரத்திற்குப் புறப்பட்டுப் போனான்.

யோசுவா 22:7 TAMIRV Bible Verse Image
யோசுவா 22:7 (TAMIRV) »
மனாசேயின் பாதிக்கோத்திரத்திற்கு மோசே பாசானிலே பங்கு கொடுத்தான்; அதினுடைய மற்றப் பாதிக்கு, யோசுவா யோர்தான் நதிக்கு இந்தப் புறத்திலே மேற்கே அவர்களுடைய சகோதரர்களோடு பங்கு கொடுத்தான்; யோசுவா அவர்களை அவர்களுடைய கூடாரங்களுக்கு அனுப்பிவிடுகிறபோது, அவர்களை ஆசீர்வதித்து:

ஆதியாகமம் 21:21 TAMIRV Bible Verse Image
ஆதியாகமம் 21:21 (TAMIRV) »
அவன் பாரான் வனாந்திரத்திலே குடியிருக்கும்போது, அவனுடைய தாய் எகிப்து தேசத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை அவனுக்குத் திருமணம் செய்துவைத்தாள்.

யோசுவா 9:10 TAMIRV Bible Verse Image
யோசுவா 9:10 (TAMIRV) »
அவர் எஸ்போனின் ராஜாவாகிய சீகோனும் அஸ்தரோத்திலிருந்த பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகும் என்கிற யோர்தானுக்கு மறுபுறத்திலிருந்த எமோரியர்களின் இரண்டு ராஜாக்களுக்கும் செய்த எல்லாவற்றையும் கேள்விப்பட்டோம்.

யோசுவா 9:1 TAMIRV Bible Verse Image
யோசுவா 9:1 (TAMIRV) »
யோர்தான் நதிக்கு மேற்கு திசையிலுள்ள மலைகளிலும் பள்ளத்தாக்குகளிலும் லீபனோனுக்கு எதிரான மத்திய தரை சமுத்திரத்தின் கரையோரமெங்குமுள்ள ஏத்தியர்களும், எமோரியர்களும், கானானியர்களும், பெரிசியர்களும், ஏவியர்களும், எபூசியர்களும் அவர்களுடைய எல்லா ராஜாக்களும் அதைக் கேள்விப்பட்டபோது,

யோசுவா 22:4 TAMIRV Bible Verse Image
யோசுவா 22:4 (TAMIRV) »
இப்பொழுதும் உங்களுடைய தேவனாகிய யெகோவா உங்களுடைய சகோதரர்களுக்குச் சொல்லியிருந்தபடியே, அவர்களை ஓய்ந்திருக்கச் செய்தார்; ஆகவே யெகோவாவுடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசே யோர்தானுக்கு மறுபுறத்திலே உங்களுக்குக் கொடுத்த உங்களுக்குச் சொந்தமான தேசத்தில் இருக்கிற உங்களுடைய கூடாரங்களுக்குத் திரும்பிப்போங்கள்.

உபாகமம் 33:2 TAMIRV Bible Verse Image
உபாகமம் 33:2 (TAMIRV) »
“யெகோவா சீனாயிலிருந்து எழுந்தருளி, சேயீரிலிருந்து அவர்களுக்கு உதயமானார்; பாரான் மலையிலிருந்து பிரகாசித்து, பத்தாயிரங்களான பரிசுத்தவான்களுடன் வெளிப்பட்டார்; அவர்களுக்காக அக்கினிமயமான பிரமாணம் அவருடைய வலதுகரத்திலிருந்து புறப்பட்டது.

எண்ணாகமம் 33:17 TAMIRV Bible Verse Image
எண்ணாகமம் 33:17 (TAMIRV) »
கிப்ரோத் அத்தாவிலிருந்து புறப்பட்டுப்போய், ஆஸரோத்திலே முகாமிட்டார்கள்.

எண்ணாகமம் 32:5 TAMIRV Bible Verse Image
எண்ணாகமம் 32:5 (TAMIRV) »
“உம்முடைய கண்களில் எங்களுக்குத் தயவு கிடைத்ததானால், எங்களை யோர்தான் நதிக்கு அப்புறம் கடந்துபோகச்செய்வாராக; இந்த நாட்டை உமது அடியார்களுக்குக் சொந்த நிலமாக கொடுக்கவேண்டும்” என்றார்கள்.

எண்ணாகமம் 13:26 TAMIRV Bible Verse Image
எண்ணாகமம் 13:26 (TAMIRV) »
அவர்கள் பாரான் வனாந்திரத்தில் இருக்கிற காதேசுக்கு வந்து, மோசே ஆரோன் என்பவர்களிடத்திலும் இஸ்ரவேல் மக்களாகிய சபையார் எல்லோரிடத்திலும் சேர்ந்து, அவர்களுக்கும் சபையார் அனைவருக்கும் செய்தியை அறிவித்து, தேசத்தின் கனிகளை அவர்களுக்குக் காண்பித்தார்கள்.

எண்ணாகமம் 13:3 TAMIRV Bible Verse Image
எண்ணாகமம் 13:3 (TAMIRV) »
மோசே யெகோவாவுடைய வாக்கின்படியே அவர்களைப் பாரான் வனாந்திரத்திலிருந்து அனுப்பினான்; அந்த மனிதர்கள் யாவரும் இஸ்ரவேல் மக்களின் தலைவர்கள்.

எண்ணாகமம் 10:12 TAMIRV Bible Verse Image
எண்ணாகமம் 10:12 (TAMIRV) »
அப்பொழுது இஸ்ரவேல் மக்கள் சீனாய் வனாந்திரத்திலிருந்து தங்களுடைய பயண வரிசைகளின்படி புறப்பட்டார்கள்; மேகம் பாரான் வனாந்திரத்தில் தங்கிற்று.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Deuteronomy 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Deuteronomy 1:1 (KJV) »
World English Bible (WEB)
Deuteronomy 1:1 (WEB) »
Louis Segond 1910 (LSG) French Bible
Deutéronome 1:1 (LSG) »
Luther Bible 1912 (LUTH1912) German Bible
Deuteronomium 1:1 (LUTH1912) »
Indian Revised Version (HINIRV) Hindi Bible
व्यवस्थाविवरण 1:1 (HINIRV) »
Indian Revised Version (PANIRV) Punjabi Bible
ਅਸਤਸਨਾ 1:1 (PANIRV) »
Indian Revised Version (BENIRV) Bengali Bible
দ্বিতীয় বিৱৰণ 1:1 (BENIRV) »
Arabic Van Dyck (AVD) Arabic Bible
اَلتَّثْنِيَة 1:1 (AVD) »
Modern Hebrew Bible (HEB)
דברים 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Deuteronômio 1:1 (BSL) »
Reina-Valera Antigua 1909 (RVA) Spanish Bible
Deuteronomio 1:1 (RVA) »
Italian Riveduta Bible 1927 (RIV) Italian Bible
Deuteronomio 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified Bible (CUVS)
申 命 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional Bible (CUVT)
申 命 記 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
5 Mosebok 1:1 (SV1917) »
Hungarian Bible (KAR)
5 Mózes 1:1 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
申命記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible 1930 (NORSK)
5 Mosebok 1:1 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »