ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1 PANIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1 PANIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Punjabi. IRV-Punjabi Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Punjabi (ਭਾਰਤੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ - ਪੰਜਾਬੀ), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Punjabi Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Punjabi Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Punjabi Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1 PANIRV - ਲੁੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ - Bible Verse Picture

ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1 PANIRV

ਲੁੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਚਨ।

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1 PANIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1 PANIRV - ਲੁੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1 PANIRV - ਲੁੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1 PANIRV - ਲੁੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1 PANIRV - ਲੁੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1 PANIRV - ਲੁੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1 PANIRV - ਲੁੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ - Bible Verse Picture
View New Tab

ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:1 PANIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:12 PANIRV Bible Verse Image
ਉਪਦੇਸ਼ਕ 1:12 (PANIRV) »
ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ।

ਉਪਦੇਸ਼ਕ 12:8 PANIRV Bible Verse Image
ਉਪਦੇਸ਼ਕ 12:8 (PANIRV) »
ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਵਿਅਰਥ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ!

ਉਪਦੇਸ਼ਕ 7:27 PANIRV Bible Verse Image
ਉਪਦੇਸ਼ਕ 7:27 (PANIRV) »
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੱਢੀ ਹੈ।

1 ਰਾਜਿਆਂ 11:42 PANIRV Bible Verse Image
1 ਰਾਜਿਆਂ 11:42 (PANIRV) »
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਬੂਰ 40:9 PANIRV Bible Verse Image
ਜ਼ਬੂਰ 40:9 (PANIRV) »
ਮੈਂ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ।

ਨਹਮਯਾਹ 6:7 PANIRV Bible Verse Image
ਨਹਮਯਾਹ 6:7 (PANIRV) »
ਤੂੰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ‘ਯਹੂਦਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ।’ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ।”

2 ਇਤਿਹਾਸ 10:17 PANIRV Bible Verse Image
2 ਇਤਿਹਾਸ 10:17 (PANIRV) »
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਰਹਬੁਆਮ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ

2 ਇਤਿਹਾਸ 9:30 PANIRV Bible Verse Image
2 ਇਤਿਹਾਸ 9:30 (PANIRV) »
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ

ਯਸਾਯਾਹ 61:1 PANIRV Bible Verse Image
ਯਸਾਯਾਹ 61:1 (PANIRV) »
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂ,

2 ਪਤਰਸ 2:5 PANIRV Bible Verse Image
2 ਪਤਰਸ 2:5 (PANIRV) »
ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਲੋ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ ਸੀ ਸੱਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲਿਆ।

ਯੂਨਾਹ 3:2 PANIRV Bible Verse Image
ਯੂਨਾਹ 3:2 (PANIRV) »
“ਉੱਠ! ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ!”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ecclesiastes 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ecclesiastes 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ecclesiastes 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ecclesiastes 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ecclesiastes 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Ecclésiaste 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Prediger 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
קהלת 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Eclesiastes 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giảng Sư 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Eclesiastés 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Ecclesiaste 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
传 道 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
傳 道 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Predikuesi 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Predikaren 1:1 (SV1917) »
Hungarian Bible (KAR)
Prédikátor 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Еклесиаст 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
伝道の書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Forkynneren 1:1 (NORSK) »

PANIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »