యాకోబు పత్రిక 1:1 TELIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download యాకోబు పత్రిక 1:1 TELIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Telugu. IRV-Telugu Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Telugu (ఇండియన్ రేవిజ్డ్ వెర్షన్ - తెలుగు), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Telugu Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Telugu Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Telugu Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

యాకోబు పత్రిక 1:1 TELIRV - దేవునికి, - Bible Verse Picture

యాకోబు పత్రిక 1:1 TELIRV

దేవునికి, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుకు దాసుడైన యాకోబు, చెదరిపోయిన పన్నెండు గోత్రాల వారికి అభినందనలు.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

యాకోబు పత్రిక 1:1 TELIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - యాకోబు పత్రిక 1:1 TELIRV - దేవునికి, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - యాకోబు పత్రిక 1:1 TELIRV - దేవునికి, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - యాకోబు పత్రిక 1:1 TELIRV - దేవునికి, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - యాకోబు పత్రిక 1:1 TELIRV - దేవునికి, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - యాకోబు పత్రిక 1:1 TELIRV - దేవునికి, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - యాకోబు పత్రిక 1:1 TELIRV - దేవునికి, - Bible Verse Picture
View New Tab

యాకోబు పత్రిక 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to యాకోబు పత్రిక 1:1 TELIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 పేతురు పత్రిక 1:1 TELIRV Bible Verse Image
1 పేతురు పత్రిక 1:1 (TELIRV) »
యేసు క్రీస్తు అపొస్తలుడు అయిన పేతురు పొంతు, గలతీయ, కప్పదొకియ, ఆసియ, బితునియ అనే ప్రాంతాల్లో చెదరిపోయి పరదేశులుగా ఉంటున్న ఎంపిక అయిన వారికి శుభమని చెప్పి రాస్తున్న సంగతులు.

యెహెజ్కేలు 12:15 TELIRV Bible Verse Image
యెహెజ్కేలు 12:15 (TELIRV) »
నేను వాళ్ళని అనేక జనాల్లోకి చెదరగొట్టి, అనేక దేశాల్లోకి పంపిన తరువాత వాళ్ళు నేనే యెహోవాను అని తెలుసుకుంటారు.

యోహాను 7:35 TELIRV Bible Verse Image
యోహాను 7:35 (TELIRV) »
దానికి యూదులు, “మనకు కనిపించకుండా ఈయన ఎక్కడికి వెళ్తాడు? గ్రీసు దేశం వెళ్ళి అక్కడ చెదరి ఉన్న యూదులకు, గ్రీకు వారికి ఉపదేశం చేస్తాడా?

అపొస్తలుల కార్యములు 8:1 TELIRV Bible Verse Image
అపొస్తలుల కార్యములు 8:1 (TELIRV) »
ఆ రోజు నుండి యెరూషలేములోని సంఘానికి తీవ్రమైన హింస మొదలైంది.

అపొస్తలుల కార్యములు 26:7 TELIRV Bible Verse Image
అపొస్తలుల కార్యములు 26:7 (TELIRV) »
మన పన్నెండు గోత్రాల ప్రజలు రాత్రింబగళ్ళు దేవుణ్ణి సేవిస్తూ ఆ వాగ్దానం నెరవేర్పు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. రాజా, ఈ నిరీక్షణ గురించే యూదులు నాపై నేరం మోపారు.

తీతు పత్రిక 1:1 TELIRV Bible Verse Image
తీతు పత్రిక 1:1 (TELIRV) »
దేవుడు ఎన్నుకున్న వారి విశ్వాసాన్ని స్థిరపరచడం కోసం, వారు దైవ భక్తికి అనుగుణమైన సత్యం గురించిన ఎరుకలో నిలకడగా ఉండేలా,

యూదా పత్రిక 1:1 TELIRV Bible Verse Image
యూదా పత్రిక 1:1 (TELIRV) »
తండ్రి అయిన దేవుని పిలుపును, ప్రేమను పొంది, యేసు క్రీస్తు ద్వారా భద్రంగా ఉన్నవారికి యేసు క్రీస్తు సేవకుడు, యాకోబు సోదరుడు అయిన యూదా రాస్తున్నది.

రోమీయులకు 1:1 TELIRV Bible Verse Image
రోమీయులకు 1:1 (TELIRV) »
యేసు క్రీస్తు దాసుడు, అపోస్తలుడుగా పిలుపు పొందినవాడు, దేవుని సువార్త కోసం ప్రభువు ప్రత్యేకించుకున్న

గలతీ పత్రిక 2:9 TELIRV Bible Verse Image
గలతీ పత్రిక 2:9 (TELIRV) »
నాయకులుగా పేరొందిన యాకోబు, కేఫా, యోహాను, అనే వారు దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన కృపను గుర్తించి, మేము యూదేతరులకూ, తాము సున్నతి పొందిన వారికీ అపొస్తలులుగా ఉండాలని చెప్పి, సహవాసానికి గుర్తుగా నాతోనూ, బర్నబాతోనూ తమ కుడి చేతులు కలిపారు.

అపొస్తలుల కార్యములు 15:23 TELIRV Bible Verse Image
అపొస్తలుల కార్యములు 15:23 (TELIRV) »
వారు ఇలా రాసి పంపారు. “అపొస్తలులూ పెద్దలూ సోదరులూ అయిన మేము అంతియొకయ, సిరియా, కిలికియలోని యూదేతరులైన సోదరులకు, శుభాకాంక్షలతో చెప్పి రాస్తున్నది,

2 పేతురు పత్రిక 1:1 TELIRV Bible Verse Image
2 పేతురు పత్రిక 1:1 (TELIRV) »
యేసు క్రీస్తుకు బానిస, అపొస్తలుడు అయిన సీమోను పేతురు, మన దేవుడూ, రక్షకుడూ అయిన యేసు క్రీస్తు నీతిని బట్టి మాకు సమానంగా అమూల్యమైన విశ్వాసాన్ని పొందినవారికి రాస్తున్న సంగతులు.

లేవీకాండం 26:33 TELIRV Bible Verse Image
లేవీకాండం 26:33 (TELIRV) »
జనాల్లోకి మిమ్మల్ని చెదరగొట్టి కత్తి దూసి మీ వెంటబడి తరుముతాను. మీ దేశం పాడైపోతుంది, మీ ఊళ్లు పాడుబడిపోతాయి.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
James 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
James 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
James 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
James 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
James 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jacques 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Jakobus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਾਕੂਬ 1:1 (PANIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
याकोब 1:1 (MARIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Tiago 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Gia-cơ 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Santiago 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giacomo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
雅 各 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
雅 各 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Jakobit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Jakobsbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иакова 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Якова 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Jakab 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Яков 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Jakob 1:1 (NORSK) »

TELIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »