யாக்கோபு 1:1 TAMIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download யாக்கோபு 1:1 TAMIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

யாக்கோபு 1:1 TAMIRV - தேவனுக்கும் - Bible Verse Picture

யாக்கோபு 1:1 TAMIRV

தேவனுக்கும் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவிற்கும் ஊழியக்காரனாகிய யாக்கோபு, உலகமெங்கும் சிதறுண்டு வாழும் பன்னிரண்டு கோத்திரங்களுக்கும் வாழ்த்துதல் சொல்லி எழுதுகிறதாவது.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

யாக்கோபு 1:1 TAMIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - யாக்கோபு 1:1 TAMIRV - தேவனுக்கும் - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - யாக்கோபு 1:1 TAMIRV - தேவனுக்கும் - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - யாக்கோபு 1:1 TAMIRV - தேவனுக்கும் - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - யாக்கோபு 1:1 TAMIRV - தேவனுக்கும் - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - யாக்கோபு 1:1 TAMIRV - தேவனுக்கும் - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - யாக்கோபு 1:1 TAMIRV - தேவனுக்கும் - Bible Verse Picture
View New Tab

யாக்கோபு 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to யாக்கோபு 1:1 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 பேதுரு 1:1 TAMIRV Bible Verse Image
1 பேதுரு 1:1 (TAMIRV) »
இயேசுகிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு, பொந்து, கலாத்தியா, கப்பத்தோக்கியா, ஆசியா, பித்தினியா தேசங்களிலே சிதறியிருக்கிறவர்களில்,

எசேக்கியேல் 12:15 TAMIRV Bible Verse Image
எசேக்கியேல் 12:15 (TAMIRV) »
அப்படி நான் அவர்களை தேசங்களுக்குள்ளே தூற்றி, அவர்களை தேசங்களிலே சிதறடிக்கும்போது, நான் யெகோவா என்று அறிந்துகொள்வார்கள்.

யோவான் 7:35 TAMIRV Bible Verse Image
யோவான் 7:35 (TAMIRV) »
அப்பொழுது யூதர்கள்: இவரை நாம் பார்க்காதபடிக்கு எங்கே போவார், கிரேக்கர்களுக்குள்ளே சிதறியிருக்கிற நமது மக்களிடம் போய், கிரேக்கர்களுக்கு உபதேசம் செய்வாரோ?

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 8:1 TAMIRV Bible Verse Image
அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 8:1 (TAMIRV) »
ஸ்தேவானைக் கொலைசெய்வதற்கு சவுலும் சம்மதித்திருந்தான். அந்த நாட்களிலே எருசலேமிலுள்ள சபைக்கு மிகுந்த துன்பம் உண்டானது. அப்போஸ்தலர்கள்தவிர, மற்ற எல்லோரும் யூதேயா சமாரியா நாடுகளில் சிதறப்பட்டுப்போனார்கள்.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 26:7 TAMIRV Bible Verse Image
அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 26:7 (TAMIRV) »
இரவும் பகலும் இடைவிடாமல் ஆராதனை செய்துவருகிற நம்முடைய பன்னிரண்டு கோத்திரத்தார்களும் அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுமென்று நம்பியிருக்கிறார்கள். அகிரிப்பா ராஜாவே, அந்த நம்பிக்கையினிமித்தமே யூதர்கள் என்மேல் குற்றஞ்சுமத்துகிறார்கள்.

தீத்து 1:1 TAMIRV Bible Verse Image
தீத்து 1:1 (TAMIRV) »
தேவனுடைய ஊழியக்காரனும், இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலனுமாகிய பவுல், பொதுவான விசுவாசத்தின்படி உத்தம மகனாகிய தீத்துவிற்கு எழுதுகிறதாவது:

யூதா 1:1 TAMIRV Bible Verse Image
யூதா 1:1 (TAMIRV) »
இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய ஊழியக்காரனும், யாக்கோபினுடைய சகோதரனுமாக இருக்கிற யூதா, பிதாவாகிய தேவனாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும், இயேசுகிறிஸ்துவினாலே காக்கப்பட்டவர்களுமாகிய அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு எழுதுகிறதாவது:

ரோமர் 1:1 TAMIRV Bible Verse Image
ரோமர் 1:1 (TAMIRV) »
இயேசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனும், அப்போஸ்தலனாக இருப்பதற்காக அழைக்கப்பட்டவனும், தேவனுடைய நற்செய்திக்காகப் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவனுமாகிய பவுல்,

கலாத்தியர் 2:9 TAMIRV Bible Verse Image
கலாத்தியர் 2:9 (TAMIRV) »
எனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட கிருபையை அறிந்தபோது, தூண்களாக நினைக்கப்பட்ட யாக்கோபும், கேபாவும், யோவானும், தாங்கள் விருத்தசேதனம் உள்ளவர்களுக்கும், நாங்கள் யூதரல்லாத மக்களுக்கும் பிரசங்கிப்பதற்காக, நெருங்கிய ஐக்கியத்திற்கு அடையாளமாக எனக்கும் பர்னபாவிற்கும் வலது கரம் கொடுத்து,

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 15:23 TAMIRV Bible Verse Image
அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 15:23 (TAMIRV) »
இவர்களுடைய கையில் அவர்கள் கொடுத்தனுப்பின கடிதமாவது: அப்போஸ்தலர்களும் மூப்பர்களும் சகோதரர்களுமாகிய நாங்கள் அந்தியோகியாவிலும் சீரியாவிலும் சிலிசியாவிலும் இருக்கும் யூதரல்லாத சகோதரர்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லி எழுதிய கடிதம் என்னவென்றால்:

2 பேதுரு 1:1 TAMIRV Bible Verse Image
2 பேதுரு 1:1 (TAMIRV) »
நம்முடைய தேவனும் இரட்சகருமாக இருக்கிற இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய நீதியால் எங்களைப்போல அருமையான விசுவாசத்தைப் பெற்றவர்களுக்கு, இயேசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனும் அப்போஸ்தலனுமாகிய சீமோன்பேதுரு எழுதுகிறதாவது:

லேவியராகமம் 26:33 TAMIRV Bible Verse Image
லேவியராகமம் 26:33 (TAMIRV) »
தேசங்களுக்குள்ளே உங்களைச் சிதறடித்து, உங்களுக்குப் பின்னே பட்டயத்தை உருவுவேன்; உங்கள் தேசம் பாழும், உங்கள் பட்டணங்கள் வனாந்திரமுமாகும்.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
James 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
James 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
James 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
James 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
James 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jacques 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Jakobus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਾਕੂਬ 1:1 (PANIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
याकोब 1:1 (MARIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Tiago 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Gia-cơ 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Santiago 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giacomo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
雅 各 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
雅 各 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Jakobit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Jakobsbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иакова 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Якова 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Jakab 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Яков 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Jakob 1:1 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »