Gia-cơ 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Gia-cơ 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Gia-cơ 1:1 VIE - Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức - Bible Verse Picture

Gia-cơ 1:1 VIE

Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an!

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Gia-cơ 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Gia-cơ 1:1 VIE - Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Gia-cơ 1:1 VIE - Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Gia-cơ 1:1 VIE - Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Gia-cơ 1:1 VIE - Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Gia-cơ 1:1 VIE - Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Gia-cơ 1:1 VIE - Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức - Bible Verse Picture
View New Tab

Gia-cơ 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Gia-cơ 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Phi-rơ 1:1 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 1:1 (VIE) »
Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn,

Ê-xê-ki-ên 12:15 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 12:15 (VIE) »
Khi ta làm tan tác chúng nó trong các dân tộc và rải ra trong các nước, chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

Giăng 7:35 VIE Bible Verse Image
Giăng 7:35 (VIE) »
Các người Giu-đa nói với nhau rằng: Thế thì người sẽ đi đâu mà ta không tìm được? Có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc trong dân Gờ-réc và dạy dân Gờ-réc chăng?

Công Vụ Các Sứ đồ 8:1 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 8:1 (VIE) »
Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn; trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri.

Công Vụ Các Sứ đồ 26:7 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 26:7 (VIE) »
lại mười hai chi phái chúng tôi, lấy lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời, cả đêm và ngày, mà trông đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giu-đa kiện cáo.

Tít 1:1 VIE Bible Verse Image
Tít 1:1 (VIE) »
Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức,

Giu-đe 1:1 VIE Bible Verse Image
Giu-đe 1:1 (VIE) »
Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ và em Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời, là Cha yêu thương, và được Đức Chúa Jêsus Christ giữ gìn:

Rô-ma 1:1 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:1 (VIE) »
Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, -

Ga-la-ti 2:9 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 2:9 (VIE) »
và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì.

Công Vụ Các Sứ đồ 15:23 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 15:23 (VIE) »
rồi giao cho hai người bức thơ như sau nầy: Các sứ đồ, trưởng lão và anh em gởi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành An-ti-ốt, trong xứ Sy-ri và xứ Si-li-si!

2 Phi-rơ 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 1:1 (VIE) »
Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quí báu như của chúng tôi:

Lê-vi 26:33 VIE Bible Verse Image
Lê-vi 26:33 (VIE) »
Ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân và rút gươm ra đuổi theo sau các ngươi: xứ các ngươi sẽ hoang vu, thành sẽ vắng vẻ.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
James 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
James 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
James 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
James 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
James 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jacques 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Jakobus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਾਕੂਬ 1:1 (PANIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
याकोब 1:1 (MARIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Tiago 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Santiago 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giacomo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
雅 各 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
雅 各 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Jakobit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Jakobsbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иакова 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Якова 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Jakab 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Яков 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Jakob 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »