2 இராஜாக்கள் 1:2 TAMIRV Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 இராஜாக்கள் 1:2 TAMIRV computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

2 இராஜாக்கள் 1:2 TAMIRV Desktop Wallpaper - அகசியா - Desktop Bible Verse Wallpaper

2 இராஜாக்கள் 1:2 TAMIRV

அகசியா சமாரியாவிலிருக்கிற தன் மேல்வீட்டின் ஜன்னலிலிருந்து விழுந்து, வியாதிப்பட்டு: இந்த வியாதி சுகமாகிப் பிழைப்பேனா என்று எக்ரோனின் தேவனாகிய பாகால்சேபூவிடத்தில் போய் விசாரியுங்கள் என்று ஆட்களை அனுப்பினான்.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 இராஜாக்கள் 1:2 TAMIRV desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 இராஜாக்கள் 1:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 இராஜாக்கள் 1:2 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

மாற்கு 3:22 TAMIRV Bible Verse Image
மாற்கு 3:22 (TAMIRV) »
எருசலேமிலிருந்து வந்த வேதபண்டிதர்கள்: இவன் பெயெல்செபூலை உடையவனாக இருக்கிறான், பிசாசுகளின் தலைவனாலே பிசாசுகளைத் துரத்துகிறான் என்றார்கள்.

2 இராஜாக்கள் 1:16 TAMIRV Bible Verse Image
2 இராஜாக்கள் 1:16 (TAMIRV) »
அவனைப் பார்த்து: இஸ்ரவேலிலே தேவன் இல்லையென்றா நீ எக்ரோனின் தேவனாகிய பாகால்சேபூவிடத்தில் விசாரிக்க ஆட்களை அனுப்பினாய்; ஆதலால் நீ ஏறின கட்டிலிலிருந்து இறங்காமல் நிச்சயமாக மரணமடைவாய் என்று யெகோவா சொல்லுகிறார் என்றான்.

மத்தேயு 10:25 TAMIRV Bible Verse Image
மத்தேயு 10:25 (TAMIRV) »
சீடன் தன் போதகனைப்போலவும், வேலைக்காரன் தன் எஜமானைப்போலவும் இருப்பதுபோதும். வீட்டு எஜமானையே பெயெல்செபூல் என்று சொன்னார்களென்றால், அவன் குடும்பத்தினரை இன்னும் அதிகமாகச் சொல்வது அதிக நிச்சயமல்லவா?

2 இராஜாக்கள் 8:7 TAMIRV Bible Verse Image
2 இராஜாக்கள் 8:7 (TAMIRV) »
சீரியாவின் ராஜாவாகிய பெனாதாத் வியாதியாயிருந்தான்; எலிசா தமஸ்குவுக்கு வந்தான்; தேவனுடைய மனிதன் இவ்விடத்திற்கு வந்திருக்கிறான் என்று அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டபோது.

ஏசாயா 37:19 TAMIRV Bible Verse Image
ஏசாயா 37:19 (TAMIRV) »
அவர்களுடைய தெய்வங்களை நெருப்பிலே போட்டுவிட்டது உண்மைதான்; அவைகள் தேவர்கள் அல்லவே, மனிதர்கள் கைவேலையான மரமும் கல்லும்தானே; ஆகையால் அவைகளை முற்றிலுமாக அழித்தார்கள்.

ஏசாயா 37:12 TAMIRV Bible Verse Image
ஏசாயா 37:12 (TAMIRV) »
என் முன்னோர்கள் அழித்துவிட்ட கோசானையும், ஆரானையும், ரேத்சேப்பையும், தெலாசாரிலிருந்த ஏதேனின் மக்களையும் அவர்களுடைய தெய்வங்கள் தப்புவித்ததுண்டோ?

2 இராஜாக்கள் 1:3 TAMIRV Bible Verse Image
2 இராஜாக்கள் 1:3 (TAMIRV) »
யெகோவாவுடைய தூதன் திஸ்பியனாகிய எலியாவை நோக்கி: நீ எழுந்து, சமாரியாவுடைய ராஜாவின் ஆட்களைச் சந்தித்து: இஸ்ரவேலிலே தேவன் இல்லையென்றா நீங்கள் எக்ரோனின் தேவனாகிய பாகால்சேபூவிடத்தில் விசாரிக்கப்போகிறீர்கள்?

2 இராஜாக்கள் 1:6 TAMIRV Bible Verse Image
2 இராஜாக்கள் 1:6 (TAMIRV) »
அதற்கு அவர்கள்: ஒரு மனிதன் எங்களுக்கு எதிர்ப்பட்டுவந்து: நீங்கள் உங்களை அனுப்பின ராஜாவிடம் திரும்பிப்போய், இஸ்ரவேலிலே தேவன் இல்லையென்றா நீ எக்ரோனின் தேவனாகிய பாகால்சேபூவிடத்தில் விசாரிக்கப்போகிறாய்; இதனால் நீ ஏறின கட்டிலிலிருந்து இறங்காமல் நிச்சயமாக மரணமடைவாய் என்று யெகோவா சொல்லுகிறார் என்பதை அவனிடம் சொல்லுங்கள் என்றான் என்று சொன்னார்கள்.

1 இராஜாக்கள் 11:33 TAMIRV Bible Verse Image
1 இராஜாக்கள் 11:33 (TAMIRV) »
அவர்கள் என்னைவிட்டு, சீதோனியர்களின் தேவியாகிய அஸ்தரோத்தையும், மோவாபியர்களின் தேவனாகிய காமோசையும், அம்மோன் மக்களின் தேவனாகிய மில்கோமையும் பணிந்துகொண்டு, அவனுடைய தகப்பனாகிய தாவீதைப்போல என்னுடைய பார்வைக்குச் செம்மையானதைச் செய்யவும், என்னுடைய கட்டளைகளையும் என்னுடைய நியாயங்களையும் கைக்கொள்ளவும், அவர்கள் என்னுடைய வழிகளில் நடக்காமல்போனதால் அப்படிச் செய்வேன்.

லூக்கா 11:15 TAMIRV Bible Verse Image
லூக்கா 11:15 (TAMIRV) »
அவர்களில் சிலர்: இவன் பிசாசுகளின் தலைவனாகிய பெயெல்செபூலைக்கொண்டு பிசாசுகளைத் துரத்துகிறான் என்றார்கள்.

மத்தேயு 12:24 TAMIRV Bible Verse Image
மத்தேயு 12:24 (TAMIRV) »
பரிசேயர்கள் அதைக்கேட்டு: இவன் பிசாசுகளின் தலைவனாகிய பெயெல்செபூலினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துகிறானேயல்லாமல் மற்றபடியல்ல என்றார்கள்.

நியாயாதிபதிகள் 11:24 TAMIRV Bible Verse Image
நியாயாதிபதிகள் 11:24 (TAMIRV) »
உம்முடைய தேவனாகிய காமோஸ் உமக்கு முன்பாகத் துரத்துகிறவர்களின் தேசத்தை நீர் பிடித்துக்கொள்ளமாட்டீரோ? அப்படியே எங்கள் தேவனாகிய யெகோவா எங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்துகிறவர்களின் தேசத்தையெல்லாம் நாங்களும் பிடித்துக்கொள்கிறோம்.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Kings 1:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Kings 1:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Kings 1:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Kings 1:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Kings 1:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Rois 1:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Könige 1:2 (LUTH1912) »
Marathi Bible (MARIRV)
2 राजे 1:2 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
2 રાજાઓ 1:2 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
מלכים ב 1:2 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Reis 1:2 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Các Vua 1:2 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Reyes 1:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Re 1:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
列 王 记 下 1:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
列 王 紀 下 1:2 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Mbretërve 1:2 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Kungaboken 1:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
4 Царств 1:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 царів 1:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Királyok 1:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
4 Царе 1:2 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
列王紀下 1:2 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Kongebok 1:2 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »