யோவான் 1:1 TAMIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download யோவான் 1:1 TAMIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

யோவான் 1:1 TAMIRV - ஆரம்பத்திலே - Bible Verse Picture

யோவான் 1:1 TAMIRV

ஆரம்பத்திலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடம் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

யோவான் 1:1 TAMIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - யோவான் 1:1 TAMIRV - ஆரம்பத்திலே - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - யோவான் 1:1 TAMIRV - ஆரம்பத்திலே - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - யோவான் 1:1 TAMIRV - ஆரம்பத்திலே - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - யோவான் 1:1 TAMIRV - ஆரம்பத்திலே - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - யோவான் 1:1 TAMIRV - ஆரம்பத்திலே - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - யோவான் 1:1 TAMIRV - ஆரம்பத்திலே - Bible Verse Picture
View New Tab

யோவான் 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to யோவான் 1:1 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

ஆதியாகமம் 1:1 TAMIRV Bible Verse Image
ஆதியாகமம் 1:1 (TAMIRV) »
ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தார்.

யோவான் 17:5 TAMIRV Bible Verse Image
யோவான் 17:5 (TAMIRV) »
பிதாவே, உலகம் உண்டாகிறதற்கு முன்னே உம்மிடத்தில் எனக்கு உண்டாயிருந்த மகிமையினால் இப்பொழுது நீர் என்னை உம்மிடத்திலே மகிமைப்படுத்தும்.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:13 TAMIRV Bible Verse Image
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:13 (TAMIRV) »
இரத்தத்தில் தோய்க்கப்பட்ட ஆடையை அணிந்திருந்தார்; அவருடைய பெயர் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே.

கொலோசெயர் 1:17 TAMIRV Bible Verse Image
கொலோசெயர் 1:17 (TAMIRV) »
அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர், எல்லாம் அவருக்குள் நிலைநிற்கிறது.

1 யோவான் 1:1 TAMIRV Bible Verse Image
1 யோவான் 1:1 (TAMIRV) »
ஆரம்பமுதல் இருந்ததும், நாங்கள் கேட்டும், எங்களுடைய கண்களினாலே கண்டதும், நாங்கள் ஏறெடுத்துப் பார்த்ததும், எங்களுடைய கைகளினாலே தொட்டதுமாக இருக்கிற ஜீவவார்த்தையைக்குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம்.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:13 TAMIRV Bible Verse Image
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:13 (TAMIRV) »
நான் அல்பாவும் ஓமெகாவும், தொடக்கமும் முடிவும், முந்தினவரும் பிந்தினவருமாக இருக்கிறேன்.

யோவான் 1:14 TAMIRV Bible Verse Image
யோவான் 1:14 (TAMIRV) »
அந்த வார்த்தை சரீரமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராக, நம்மிடையே வாழ்ந்தார்; அவருடைய மகிமையைப் பார்த்தோம்; அது பிதாவிற்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது.

யோவான் 1:2 TAMIRV Bible Verse Image
யோவான் 1:2 (TAMIRV) »
அவர் ஆரம்பத்திலே தேவனோடு இருந்தார்.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:8 TAMIRV Bible Verse Image
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:8 (TAMIRV) »
இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர்: நான் அல்பாவும், ஓமெகாவும், துவக்கமும், முடிவுமாக இருக்கிறேன் என்று உரைக்கிறார்.

யோவான் 10:30 TAMIRV Bible Verse Image
யோவான் 10:30 (TAMIRV) »
நானும் பிதாவும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் என்றார்.

பிலிப்பியர் 2:6 TAMIRV Bible Verse Image
பிலிப்பியர் 2:6 (TAMIRV) »
அவர் தேவனுடைய உருவமாக இருந்தும், தேவனுக்குச் சமமாக இருப்பதைக் கொள்ளையாடின பொருளாக நினைக்காமல்,

நீதிமொழிகள் 8:22 TAMIRV Bible Verse Image
நீதிமொழிகள் 8:22 (TAMIRV) »
யெகோவா தமது செயல்களுக்குமுன் ஆரம்பமுதல் என்னைத் தமது வழியின் துவக்கமாகக்கொண்டிருந்தார்.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
John 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
John 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
John 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
John 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
John 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jean 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Johannes 1:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোহন 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योहान 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોહાન 1:1 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
João 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giăng 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Juan 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giovanni 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 福 音 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 福 音 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Gjoni 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Johannes 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоанна 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Івана 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
János 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоан 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Johannes 1:1 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »