வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 TAMIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 TAMIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 TAMIRV - சீக்கிரத்தில் - Bible Verse Picture

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 TAMIRV

சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரர்களுக்குக் காண்பிப்பதற்காக, தேவன் இயேசுகிறிஸ்துவிற்கு ஒப்புவித்ததும், இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி, தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான காரியம்.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 TAMIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 TAMIRV - சீக்கிரத்தில் - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 TAMIRV - சீக்கிரத்தில் - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 TAMIRV - சீக்கிரத்தில் - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 TAMIRV - சீக்கிரத்தில் - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 TAMIRV - சீக்கிரத்தில் - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 TAMIRV - சீக்கிரத்தில் - Bible Verse Picture
View New Tab

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:16 TAMIRV Bible Verse Image
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:16 (TAMIRV) »
இவைகளை சபைகளில் உங்களுக்குச் சாட்சியாக தெரிவிக்கும்படிக்கு இயேசுவாகிய நான் என் தூதனை அனுப்பினேன். நான் தாவீதின் வேரும், வம்சமும், பிரகாசமுள்ள விடியற்கால நட்சத்திரமுமாக இருக்கிறேன்” என்றார்.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:6 TAMIRV Bible Verse Image
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:6 (TAMIRV) »
பின்பு, தேவதூதன் என்னைப் பார்த்து: “இந்த வசனங்கள் உண்மையும் சத்தியமானவைகள், சீக்கிரமாக நடக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரர்களுக்குக் காட்டும்படி, பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளின் கர்த்தராகிய தேவனானவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார்”.

கலாத்தியர் 1:12 TAMIRV Bible Verse Image
கலாத்தியர் 1:12 (TAMIRV) »
நான் அதை ஒரு மனிதனிடமிருந்து பெற்றதும் இல்லை, மனிதனிடமிருந்து கற்றதும் இல்லை, இயேசுகிறிஸ்துவே அதை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார்.

ஆமோஸ் 3:7 TAMIRV Bible Verse Image
ஆமோஸ் 3:7 (TAMIRV) »
யெகோவாகிய ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரர்களுக்குத் தமது இரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்தையும் செய்யமாட்டார்.

தானியேல் 2:28 TAMIRV Bible Verse Image
தானியேல் 2:28 (TAMIRV) »
மறைபொருட்களை வெளிப்படுத்துகிற பரலோகத்திலிருக்கிற தேவன் கடைசிநாட்களில் சம்பவிப்பதை ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சாருக்குத் தெரிவித்திருக்கிறார்; உம்முடைய கனவும் உமது படுக்கையின்மேல் உம்முடைய எண்ணத்தில் உண்டான தரிசனங்களும் என்னவென்றால்:

எபேசியர் 3:3 TAMIRV Bible Verse Image
எபேசியர் 3:3 (TAMIRV) »
அது என்னவென்றால் யூதரல்லாதவர்கள் நற்செய்தியினால் உடன்பங்காளிகளுமாக, ஒரே சரீரத்திற்கு உரியவர்களுமாக, கிறிஸ்துவிற்குள் அவர்பண்ணின வாக்குத்தத்தத்திற்கு உடன்பங்காளிகளுமாக இருக்கிறார்கள் என்கிற இந்த இரகசியத்தை அவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தி அறிவித்தார்.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:19 TAMIRV Bible Verse Image
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:19 (TAMIRV) »
நீ பார்த்தவைகளையும் இருக்கிறவைகளையும், இவைகளுக்குப் பின்பு நடக்கப்போகிறவைகளையும் எழுது;

தானியேல் 9:23 TAMIRV Bible Verse Image
தானியேல் 9:23 (TAMIRV) »
நீ மிகவும் பிரியமானவன், ஆதலால், நீ வேண்டிக்கொள்ளத் தொடங்கினபோதே கட்டளை வெளிப்பட்டது, நான் அதை அறிவிக்கவந்தேன்; இப்போதும் சொல்லுகிற வார்த்தையை நீ கவனித்துக்கேட்டு, தரிசனத்தை அறிந்துகொள்.

யோவான் 3:32 TAMIRV Bible Verse Image
யோவான் 3:32 (TAMIRV) »
தாம் பார்த்தையும், கேட்டதையும் சாட்சியாகச் சொல்லுகிறார்; அவருடைய சாட்சியை ஒருவனும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது இல்லை.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:9 TAMIRV Bible Verse Image
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:9 (TAMIRV) »
உங்களுடைய சகோதரனும், இயேசுகிறிஸ்துவினிமித்தம் வருகிற உபத்திரவத்திற்கும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும் அவருடைய பொறுமைக்கும் உங்களுடைய உடன்பங்காளியுமாக இருக்கிற யோவானாகிய நான் தேவவசனத்தினிமித்தமும், இயேசுகிறிஸ்துவைப்பற்றிய சாட்சியினிமித்தமும், பத்மு என்னும் தீவிலே இருந்தேன்.

யோவான் 15:15 TAMIRV Bible Verse Image
யோவான் 15:15 (TAMIRV) »
இனி நான் உங்களை வேலைக்காரர்கள் என்று சொல்லுகிறதில்லை, வேலைக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறியமாட்டான். நான் உங்களை நண்பர்கள் என்றேன், ஏனென்றால், என் பிதாவினிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன்.

யோவான் 8:26 TAMIRV Bible Verse Image
யோவான் 8:26 (TAMIRV) »
உங்களைக்குறித்துப் பேசவும் நியாயந்தீர்க்கவும் எனக்கு அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது; என்னை அனுப்பினவர் சத்தியமானவர்; நான் அவரிடத்தில் கேட்டவைகளை உலகத்திற்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Revelation 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Revelation 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Revelation 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Revelation 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Revelation 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Apocalypse 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Offenbarung 1:1 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
رُؤيا 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Apocalipse 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Khải Huyền 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Apocalipsis 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Apocalisse 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
启 示 录 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
启 示 录 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Zbulesa 1:1 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
Jelenések 1:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
Åpenbaringen 1:1 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »