யோசுவா 1:1 TAMIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download யோசுவா 1:1 TAMIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

யோசுவா 1:1 TAMIRV - யெகோவாவுடைய - Bible Verse Picture

யோசுவா 1:1 TAMIRV

யெகோவாவுடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசே இறந்தபின்பு, யெகோவா மோசேயின் ஊழியக்காரனான நூனின் மகனாகிய யோசுவாவைப் பார்த்து:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

யோசுவா 1:1 TAMIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - யோசுவா 1:1 TAMIRV - யெகோவாவுடைய - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - யோசுவா 1:1 TAMIRV - யெகோவாவுடைய - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - யோசுவா 1:1 TAMIRV - யெகோவாவுடைய - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - யோசுவா 1:1 TAMIRV - யெகோவாவுடைய - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - யோசுவா 1:1 TAMIRV - யெகோவாவுடைய - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - யோசுவா 1:1 TAMIRV - யெகோவாவுடைய - Bible Verse Picture
View New Tab

யோசுவா 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to யோசுவா 1:1 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

உபாகமம் 34:9 TAMIRV Bible Verse Image
உபாகமம் 34:9 (TAMIRV) »
மோசே நூனின் மகனாகிய யோசுவாவின்மேல் தன் கைகளை வைத்ததால் அவன் ஞானத்தின் ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டான்; இஸ்ரவேல் மக்கள் அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, யெகோவா மோசேக்குக் கட்டளையிட்டபடியே செய்தார்கள்.

யாத்திராகமம் 24:13 TAMIRV Bible Verse Image
யாத்திராகமம் 24:13 (TAMIRV) »
அப்பொழுது மோசே தன்னுடைய ஊழியக்காரனாகிய யோசுவாவோடு எழுந்து போனான். மோசே தேவனுடைய மலையில் ஏறிப்போகும்போது,

உபாகமம் 1:38 TAMIRV Bible Verse Image
உபாகமம் 1:38 (TAMIRV) »
உனக்கு முன்பாக நிற்கிற நூனின் மகனாகிய யோசுவா அதில் நுழைவான்; அவனைத் திடப்படுத்து; அவனே அதை இஸ்ரவேலுக்குச் சொந்தமாகப் பங்கிடுவான்.

உபாகமம் 34:5 TAMIRV Bible Verse Image
உபாகமம் 34:5 (TAMIRV) »
அப்படியே யெகோவாவின் தாசனாகிய மோசே மோவாப் தேசமான அந்த இடத்திலே யெகோவாவுடைய வார்த்தையின்படியே மரணமடைந்தான்.

யோசுவா 12:6 TAMIRV Bible Verse Image
யோசுவா 12:6 (TAMIRV) »
அவர்களைக் யெகோவாவின் ஊழியக்காரனாகிய மோசேயும் இஸ்ரவேல் மக்களும் முறியடித்தார்கள்; அந்த தேசத்தைக் யெகோவாவின் ஊழியக்காரனாகிய மோசே ரூபனியர்களுக்கும் காத்தியர்களுக்கும் மனாசேயின் பாதிக்கோத்திரத்திற்கும் சொந்தமாகக் கொடுத்தான்.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 7:45 TAMIRV Bible Verse Image
அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 7:45 (TAMIRV) »
மேலும், யோசுவாவோடுகூட நம்முடைய முற்பிதாக்கள் அதைப் பெற்றுக்கொண்டு, தேவன் அவர்களுக்கு முன்பாகத் துரத்திவிட்ட யூதரல்லாதவர்களுடைய தேசத்தை அவர்கள் கைப்பற்றிக்கொள்ளும்போது, அதை அந்த தேசத்திற்கு கொண்டுவந்து தாவீதின் நாள்வரை வைத்திருந்தார்கள்.

எண்ணாகமம் 13:16 TAMIRV Bible Verse Image
எண்ணாகமம் 13:16 (TAMIRV) »
தேசத்தைச் சுற்றிப்பார்க்கும்படி மோசே அனுப்பின மனிதர்களின் பெயர்கள் இவைகளே: நூனின் மகனாகிய ஓசேயாவுக்கு யோசுவா என்று மோசே பெயரிட்டிருந்தான்.

உபாகமம் 31:3 TAMIRV Bible Verse Image
உபாகமம் 31:3 (TAMIRV) »
உன் தேவனாகிய யெகோவா தாமே உனக்கு முன்பாகக் கடந்துபோவார், அவரே உனக்கு முன்னிருந்து, அந்த தேசத்தாரை அழிப்பார்; நீ அவர்களுடைய தேசத்தைச் சொந்தமாக்குவாய்; யெகோவா சொன்னபடியே யோசுவா உனக்கு முன்பாகக் கடந்துபோவான்.

உபாகமம் 31:23 TAMIRV Bible Verse Image
உபாகமம் 31:23 (TAMIRV) »
அவர் நூனின் மகனாகிய யோசுவாவை நோக்கி: “நீ பலங்கொண்டு திடமானதாயிரு, இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு நான் வாக்களித்துக்கொடுத்த தேசத்தில் நீ அவர்களை நடத்திக்கொண்டுபோவாய்; நான் உன்னோடிருப்பேன்” என்று கட்டளையிட்டார்.

2 இராஜாக்கள் 5:25 TAMIRV Bible Verse Image
2 இராஜாக்கள் 5:25 (TAMIRV) »
பின்பு அவன் உள்ளேபோய்த் தன் எஜமானுக்கு முன்பாக நின்றான்; கேயாசியே, எங்கேயிருந்து வந்தாய் என்று எலிசா அவனைக் கேட்டதற்கு, அவன்: உமது அடியான் எங்கும் போகவில்லை என்றான்.

2 இராஜாக்கள் 3:11 TAMIRV Bible Verse Image
2 இராஜாக்கள் 3:11 (TAMIRV) »
அப்பொழுது யோசபாத்: நாம் கர்த்தரிடத்தில் விசாரிப்பதற்கு யெகோவாவுடைய தீர்க்கதரிசி ஒருவரும் இங்கே இல்லையா என்று கேட்டதற்கு, எலியாவின் கைகளுக்குத் தண்ணீர் ஊற்றிய சாப்பாத்தின் மகனாகிய எலிசா இங்கே இருக்கிறான் என்று இஸ்ரவேல் ராஜாவின் வேலைக்காரர்களில் ஒருவன் மறுமொழியாகச் சொன்னான்.

2 இராஜாக்கள் 4:27 TAMIRV Bible Verse Image
2 இராஜாக்கள் 4:27 (TAMIRV) »
மலையில் இருக்கிற தேவனுடைய மனிதனிடத்தில் வந்து, அவனுடைய காலைப் பிடித்துக்கொண்டாள்; அப்பொழுது கேயாசி அவளை விலக்கிவிட வந்தான்; தேவனுடைய மனிதன்: அவளைத் தடுக்காதே; அவளுடைய ஆத்துமா துக்கமாயிருக்கிறது; யெகோவா அதை எனக்கு அறிவிக்காமல் மறைத்துவைத்தார் என்றான்.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Joshua 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Joshua 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Joshua 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Joshua 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Joshua 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Josué 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Josua 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਸ਼ਵਾ 1:1 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
يَشُوع 1:1 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
יהושע 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Joshua 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giô-sua 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Josué 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giosué 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 书 亚 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 書 亞 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Jozueu 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Josua 1:1 (SV1917) »
Hungarian Bible (KAR)
Józsué 1:1 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
ヨシュア記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Josvas 1:1 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »