எசேக்கியேல் 1:1 TAMIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download எசேக்கியேல் 1:1 TAMIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

எசேக்கியேல் 1:1 TAMIRV - என்னுடைய வயது - Bible Verse Picture

எசேக்கியேல் 1:1 TAMIRV

என்னுடைய வயது முப்பதாம் வருடம் நான்காம் மாதம் ஐந்தாம் நாளாய் இருக்கும்போது, நான் கேபார் நதியின் அருகிலே சிறைப்பட்டவர்கள் நடுவில் இருக்கும்போது, நடந்தது என்னவென்றால், வானங்கள் திறந்திருக்க, நான் தேவதரிசனங்களைக் கண்டேன்.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

எசேக்கியேல் 1:1 TAMIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - எசேக்கியேல் 1:1 TAMIRV - என்னுடைய வயது - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - எசேக்கியேல் 1:1 TAMIRV - என்னுடைய வயது - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - எசேக்கியேல் 1:1 TAMIRV - என்னுடைய வயது - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - எசேக்கியேல் 1:1 TAMIRV - என்னுடைய வயது - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - எசேக்கியேல் 1:1 TAMIRV - என்னுடைய வயது - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - எசேக்கியேல் 1:1 TAMIRV - என்னுடைய வயது - Bible Verse Picture
View New Tab

எசேக்கியேல் 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to எசேக்கியேல் 1:1 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

எசேக்கியேல் 11:24 TAMIRV Bible Verse Image
எசேக்கியேல் 11:24 (TAMIRV) »
பின்பு ஆவியானவர் என்னை எடுத்து, என்னை தேவனுடைய ஆவிக்குள்ளான தரிசனத்திலே கல்தேயாவுக்குச் சிறைப்பட்டுப்போனவர்கள் இடத்திலே கொண்டுபோய்விட்டார்; அப்பொழுது நான் கண்ட தரிசனம் என்னிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுப்போனது.

மத்தேயு 3:16 TAMIRV Bible Verse Image
மத்தேயு 3:16 (TAMIRV) »
இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்று, தண்ணீரிலிருந்து கரையேறின உடனே, இதோ, வானம் அவருக்குத் திறக்கப்பட்டது; தேவ ஆவியானவர் புறாவைப்போல இறங்கி, தம்மேல் வருகிறதைக் கண்டார்.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 7:56 TAMIRV Bible Verse Image
அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 7:56 (TAMIRV) »
அதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும், இயேசுவானவர் தேவனுடைய வலதுபக்கத்தில் நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றான்.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:11 TAMIRV Bible Verse Image
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19:11 (TAMIRV) »
பின்பு, பரலோகம் திறந்திருப்பதைப் பார்த்தேன்; இதோ, ஒரு வெள்ளைக்குதிரை காணப்பட்டது, அதின்மேல் ஏறியிருந்தவர் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ளவர் என்று அழைக்கப்பட்டவர்; அவர் நீதியாக நியாயந்தீர்த்து யுத்தம்பண்ணுகிறார்.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 10:11 TAMIRV Bible Verse Image
அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 10:11 (TAMIRV) »
வானம் திறந்திருக்கிறதாகவும், நான்கு முனைகளும் கட்டப்பட்ட பெரிய விரிப்பு ஒருவிதமான கூடுபோல தன்னிடத்தில் இறங்கித் தரையில் விடப்பட்டிருக்கிறதாகவும்,

எசேக்கியேல் 10:15 TAMIRV Bible Verse Image
எசேக்கியேல் 10:15 (TAMIRV) »
கேருபீன்கள் மேலே எழும்பின; இதுதான், நான் கேபார் நதியின் அருகில் கண்ட உயிர்.

லூக்கா 3:21 TAMIRV Bible Verse Image
லூக்கா 3:21 (TAMIRV) »
மக்களெல்லோரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றபோது, இயேசுவும் ஞானஸ்நானம் பெற்று, ஜெபம்பண்ணும்போது, வானம் திறக்கப்பட்டது;

எசேக்கியேல் 10:20 TAMIRV Bible Verse Image
எசேக்கியேல் 10:20 (TAMIRV) »
இது நான் கேபார் நதியின் அருகிலே இஸ்ரவேலின் தேவனுக்குக் கீழே இருக்கக்கண்ட அந்த உயிரினம் தானே; அவைகள் கேருபீன்கள் என்று அறிந்துகொண்டேன்.

எசேக்கியேல் 8:3 TAMIRV Bible Verse Image
எசேக்கியேல் 8:3 (TAMIRV) »
கைபோல் தோன்றினதை அவர் நீட்டி, என்னுடைய தலைமயிரைப் பிடித்து என்னைத் தூக்கினார்; தேவ ஆவியானவர் என்னைப் பூமிக்கும் வானத்திற்கும் நடுவே கொண்டுபோய், தேவதரிசனத்திலே என்னை எருசலேமில் வடக்குதிசைக்கு எதிரான உள்வாசலின் நடையிலே விட்டார்; அங்கே எரிச்சல் உண்டாக்குகிற விக்கிரகத்தின் இடம் இருந்தது.

எசேக்கியேல் 43:3 TAMIRV Bible Verse Image
எசேக்கியேல் 43:3 (TAMIRV) »
நான் கண்ட இந்தத் தரிசனம் நகரத்தை அழிக்கவந்தபோது கண்ட தரிசனம்போல இருந்தது; இந்தத் தரிசனங்கள் கேபார் நதியின் அருகிலே நான் கண்டிருந்த தரிசனத்தைப்போலும் இருந்தது; நான் முகங்குப்புற விழுந்தேன்.

தானியேல் 8:1 TAMIRV Bible Verse Image
தானியேல் 8:1 (TAMIRV) »
தானியேலாகிய எனக்கு முதலில் காண்பிக்கப்பட்ட தரிசனத்திற்குப்பின்பு, ராஜாவாகிய பெல்ஷாத்சார் ஆட்சிசெய்த மூன்றாம் வருடத்திலே வேறொரு தரிசனம் எனக்குக் காண்பிக்கப்பட்டது.

யோவான் 1:51 TAMIRV Bible Verse Image
யோவான் 1:51 (TAMIRV) »
பின்னும், அவர் அவனைப் பார்த்து: வானம் திறந்திருக்கிறதையும், தேவதூதர்கள் மனிதகுமாரன் இடத்திலிருந்து ஏறுகிறதையும், இறங்குகிறதையும் நீங்கள் இதுமுதல் பார்ப்பீர்கள் என்று உண்மையாகவே உண்மையாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ezekiel 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ezekiel 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ezekiel 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ezekiel 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ezekiel 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Ézéchiel 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Hesekiel 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
יחזקאל 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Ezequiel 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-xê-ki-ên 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Ezequiel 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Ezechiele 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 西 结 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 西 結 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Ezekieli 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Hesekiel 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
Єзекіїль 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ezékiel 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Езекил 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Esekiel 1:1 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »