2 கொரிந்தியர் 13:14 TAMIRV Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 கொரிந்தியர் 13:14 TAMIRV mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

2 கொரிந்தியர் 13:14 TAMIRV Mobile Phone Wallpaper - கர்த்தராகிய - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 கொரிந்தியர் 13:14 TAMIRV

கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும், தேவனுடைய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும், உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆமென்.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 கொரிந்தியர் 13:14 TAMIRV Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 கொரிந்தியர் 13:14 TAMIRV Mobile Phone Wallpaper - கர்த்தராகிய - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 கொரிந்தியர் 13:14 TAMIRV Mobile Phone Wallpaper - கர்த்தராகிய - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 கொரிந்தியர் 13:14 TAMIRV Mobile Phone Wallpaper - கர்த்தராகிய - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 கொரிந்தியர் 13:14 TAMIRV Mobile Phone Wallpaper - கர்த்தராகிய - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 கொரிந்தியர் 13:14 TAMIRV Mobile Phone Wallpaper - கர்த்தராகிய - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 கொரிந்தியர் 13:14 TAMIRV Mobile Phone Wallpaper - கர்த்தராகிய - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 கொரிந்தியர் 13:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 கொரிந்தியர் 13:14 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

எபேசியர் 2:22 TAMIRV Bible Verse Image
எபேசியர் 2:22 (TAMIRV) »
அவர்மேல் நீங்களும் ஆவியானவராலே தேவன் தங்கும் இடமாகச் சேர்த்துக் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள்.

ரோமர் 5:5 TAMIRV Bible Verse Image
ரோமர் 5:5 (TAMIRV) »
மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவராலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறதினால், அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது.

ரோமர் 16:20 TAMIRV Bible Verse Image
ரோமர் 16:20 (TAMIRV) »
சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாகச் சாத்தானை உங்களுடைய கால்களின் கீழே நசுக்கிப்போடுவார். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக. ஆமென்.

1 கொரிந்தியர் 16:23 TAMIRV Bible Verse Image
1 கொரிந்தியர் 16:23 (TAMIRV) »
கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய கிருபை உங்களோடுகூட இருப்பதாக.

யூதா 1:21 TAMIRV Bible Verse Image
யூதா 1:21 (TAMIRV) »
தேவனுடைய அன்பிலே உங்களைக் காத்துக்கொண்டு, நித்தியஜீவனுக்குரிய நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய இரக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளக் காத்திருங்கள்.

பிலிப்பியர் 2:1 TAMIRV Bible Verse Image
பிலிப்பியர் 2:1 (TAMIRV) »
ஆகவே, கிறிஸ்துவிற்குள் எந்தவொரு ஆறுதலும், அன்பினாலே எந்தவொரு தேறுதலும், ஆவியின் எந்தவொரு ஐக்கியமும், எந்தவொரு உருக்கமான பரிவும் இரக்கங்களும் உண்டானால்,

2 கொரிந்தியர் 8:9 TAMIRV Bible Verse Image
2 கொரிந்தியர் 8:9 (TAMIRV) »
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே; அவர் செல்வந்தராக இருந்தும், நீங்கள் அவருடைய ஏழ்மையினாலே செல்வந்தர்களாவதற்கு, உங்களுக்காக ஏழையானாரே.

1 கொரிந்தியர் 6:19 TAMIRV Bible Verse Image
1 கொரிந்தியர் 6:19 (TAMIRV) »
உங்களுடைய சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆலயமாக இருக்கிறதென்றும், நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்றும் உங்களுக்குத் தெரியாதா?

கலாத்தியர் 5:22 TAMIRV Bible Verse Image
கலாத்தியர் 5:22 (TAMIRV) »
ஆவியானவரின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம்,

யோவான் 7:38 TAMIRV Bible Verse Image
யோவான் 7:38 (TAMIRV) »
வேதவாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் எவனோ, அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவத்தண்ணீருள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார்.

யோவான் 4:14 TAMIRV Bible Verse Image
யோவான் 4:14 (TAMIRV) »
நான் கொடுக்கும் தண்ணீரைக் குடிக்கிறவனுக்கோ ஒருபோதும் தாகம் உண்டாகாது; நான் அவனுக்குக் கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்தியஜீவகாலமாக ஊறுகிற நீரூற்றாய் இருக்கும் என்றார்.

ரோமர் 8:9 TAMIRV Bible Verse Image
ரோமர் 8:9 (TAMIRV) »
தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள் இருந்தால், நீங்கள் சரீரத்திற்கு உட்பட்டவர்களாக இல்லாமல் ஆவியானவருக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் இல்லாதவன் அவருடையவன் இல்லை.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 13:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 13:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 13:14 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 13:14 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 13:14 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 13:14 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 13:14 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 13:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 13:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 13:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 13:14 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 13:14 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 13:14 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 13:14 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »