2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:14 KANIRV Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:14 KANIRV mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Kannada. IRV-Kannada Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Kannada (ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ - ಕನ್ನಡ), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Kannada Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Kannada Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Kannada Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:14 KANIRV Mobile Phone Wallpaper - ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:14 KANIRV

ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯೂ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡವಿರಲಿ.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:14 KANIRV Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:14 KANIRV Mobile Phone Wallpaper - ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:14 KANIRV Mobile Phone Wallpaper - ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:14 KANIRV Mobile Phone Wallpaper - ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:14 KANIRV Mobile Phone Wallpaper - ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:14 KANIRV Mobile Phone Wallpaper - ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:14 KANIRV Mobile Phone Wallpaper - ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:14 KANIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:22 KANIRV Bible Verse Image
ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:22 (KANIRV) »
ಆತನಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಸಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 5:5 KANIRV Bible Verse Image
ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 5:5 (KANIRV) »
ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶಾಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 16:20 KANIRV Bible Verse Image
ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 16:20 (KANIRV) »
ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿದು ಜಜ್ಜಿಬಿಡುವನು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ.

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 16:23 KANIRV Bible Verse Image
1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 16:23 (KANIRV) »
ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ

ಯೂದನು 1:21 KANIRV Bible Verse Image
ಯೂದನು 1:21 (KANIRV) »
ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ 2:1 KANIRV Bible Verse Image
ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ 2:1 (KANIRV) »
ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಂತ್ವನ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಕಾರುಣ್ಯದಯಾರಸಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ,

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 8:9 KANIRV Bible Verse Image
2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 8:9 (KANIRV) »
ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲಾ; ಆತನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಬಡತನದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬಡವನಾದನು.

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:19 KANIRV Bible Verse Image
1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:19 (KANIRV) »
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ದಾನವಾಗಿ ಲಭಿಸಿದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾಲಯವಾಗಿದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?

ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 5:22 KANIRV Bible Verse Image
ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 5:22 (KANIRV) »
ಆದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ದೀರ್ಘಶಾಂತಿ, ದಯೆ, ಪರೋಪಕಾರ, ನಂಬಿಕೆ,

ಯೋಹಾನನು 7:38 KANIRV Bible Verse Image
ಯೋಹಾನನು 7:38 (KANIRV) »
ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವನು ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವನೋ ಅವನೊಳಗಿನಿಂದ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಹರಿಯುವವು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಹಾನನು 4:14 KANIRV Bible Verse Image
ಯೋಹಾನನು 4:14 (KANIRV) »
ಆದರೆ, ನಾನು ಕೊಡುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೀರುಅವನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುವ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳಾಗಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8:9 KANIRV Bible Verse Image
ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8:9 (KANIRV) »
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವೂ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವವರೇ ಹೊರತು ದೇಹಸ್ವಭಾವದವರಲ್ಲಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ವಾಸವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಶರೀರ ಭಾವಾಧೀನರಲ್ಲ, ದೇವರಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನವನಲ್ಲ.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 13:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 13:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 13:14 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 13:14 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 13:14 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 13:14 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 13:14 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 13:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 13:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 13:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 13:14 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 13:14 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 13:14 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 13:14 (NORSK) »

KANIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »