சகரியா 14:21 TAMIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download சகரியா 14:21 TAMIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

சகரியா 14:21 TAMIRV - அப்பொழுது - Bible Verse Picture

சகரியா 14:21 TAMIRV

அப்பொழுது எருசலேமிலும் யூதாவிலுமுள்ள எல்லாப் பானைகளும் சேனைகளின் யெகோவாவுக்குப் பரிசுத்தமாயிருக்கும்; பலியிடுகிற யாவரும் வந்து அவைகளில் எடுத்து, அவைகளில் சமைப்பார்கள்; அந்நாள்முதல் சேனைகளுடைய யெகோவாவின் ஆலயத்திலே எந்தவொரு கானானியனும் இருப்பதில்லை.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

சகரியா 14:21 TAMIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - சகரியா 14:21 TAMIRV - அப்பொழுது - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - சகரியா 14:21 TAMIRV - அப்பொழுது - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - சகரியா 14:21 TAMIRV - அப்பொழுது - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - சகரியா 14:21 TAMIRV - அப்பொழுது - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - சகரியா 14:21 TAMIRV - அப்பொழுது - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - சகரியா 14:21 TAMIRV - அப்பொழுது - Bible Verse Picture
View New Tab

சகரியா 14:21 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to சகரியா 14:21 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

எசேக்கியேல் 44:9 TAMIRV Bible Verse Image
எசேக்கியேல் 44:9 (TAMIRV) »
யெகோவாகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: இஸ்ரவேல் மக்களின் நடுவில் இருக்கிற எல்லா அந்நியர்களிலோ கீழ்படியாத இருதயமும் விருத்தசேதனமில்லாத மாம்சமுமுள்ள அந்நியர் ஒருவனும் என்னுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் நுழைவதில்லை.

ரோமர் 14:6 TAMIRV Bible Verse Image
ரோமர் 14:6 (TAMIRV) »
நாட்களை சிறப்பாக்கிக்கொள்கிறவன் கர்த்தருக்கென்று சிறப்பாக்கிக் கொள்கிறான்; நாட்களை சிறப்பாக்கிக் கொள்ளாதவனும் கர்த்தருக்கென்று சிறப்பாக்கிக் கொள்ளாமல் இருக்கிறான். சாப்பிடுகிறவன் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறபடியால், கர்த்தருக்கென்று சாப்பிடுகிறான்; சாப்பிடாமல் இருக்கிறவனும் கர்த்தருக்கென்று சாப்பிடாமல், தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறான்.

1 கொரிந்தியர் 10:31 TAMIRV Bible Verse Image
1 கொரிந்தியர் 10:31 (TAMIRV) »
ஆகவே, நீங்கள், சாப்பிட்டாலும் குடித்தாலும், எதைச்செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள்.

மாற்கு 11:15 TAMIRV Bible Verse Image
மாற்கு 11:15 (TAMIRV) »
அவர்கள் எருசலேமுக்கு வந்தார்கள். இயேசு தேவாலயத்திற்குச் சென்று, ஆலயத்தில் விற்கிறவர்களையும் வாங்குகிறவர்களையும் துரத்திவிட்டு, காசுக்காரர்களுடைய பலகைகளையும், புறா விற்கிறவர்களுடைய இருக்கைகளையும் கவிழ்த்து,

யோவான் 2:15 TAMIRV Bible Verse Image
யோவான் 2:15 (TAMIRV) »
கயிற்றினால் ஒரு சாட்டையை உண்டாக்கி, அவர்கள் அனைவரையும் ஆடுமாடுகளையும், தேவாலயத்திற்கு வெளியே துரத்திவிட்டு, பணம் மாற்றுக்காரர்களுடைய பணங்களைக் கொட்டி, மேசைகளைக் கவிழ்த்துப்போட்டு,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:27 TAMIRV Bible Verse Image
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:27 (TAMIRV) »
தீட்டுள்ளதும் அருவருப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதுமாகிய ஒன்றும் அதில் செல்வதில்லை; ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவபுத்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள்மட்டும் அதில் செல்வார்கள்.

எபேசியர் 2:19 TAMIRV Bible Verse Image
எபேசியர் 2:19 (TAMIRV) »
ஆகவே, நீங்கள் இனி அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாக இல்லாமல், பரிசுத்தவான்களோடு ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய குடும்பத்தினராக இருந்து,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18:11 TAMIRV Bible Verse Image
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18:11 (TAMIRV) »
“பூமியின் வியாபாரிகளும் தங்களுடைய பொருட்களான பொன்னையும், வெள்ளியையும், இரத்தினங்களையும், முத்துக்களையும், மெல்லிய ஆடைகளையும், இரத்தாம்பரத்தையும், பட்டு ஆடைகளையும், சிவப்பு ஆடைகளையும்,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:15 TAMIRV Bible Verse Image
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:15 (TAMIRV) »
நாய்களும், சூனியக்காரர்களும், விபசாரக்காரர்களும், கொலைபாதகர்களும், விக்கிரக ஆராதனைக்காரர்களும், பொய்யை விரும்பி அதின்படி செய்கிற அனைவரும் வெளியே இருப்பார்கள்.

மத்தேயு 21:12 TAMIRV Bible Verse Image
மத்தேயு 21:12 (TAMIRV) »
இயேசு தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து, ஆலயத்திலே விற்கிறவர்களும் வாங்குகிறவர்களுமாகிய அனைவரையும் வெளியே துரத்தி, காசுக்காரர்களுடைய பலகைகளையும் புறா விற்கிறவர்களின் இருக்கைகளையும் கவிழ்த்து:

யோவேல் 3:17 TAMIRV Bible Verse Image
யோவேல் 3:17 (TAMIRV) »
என் பரிசுத்த மலையாகிய சீயோனிலே வாசமாயிருக்கிற நான் உங்கள் தேவனாகிய யெகோவா என்று அப்பொழுது அறிந்துகொள்வீர்கள்; அப்பொழுது எருசலேம் பரிசுத்தமாக இருக்கும்; அந்நியர்கள் இனி அதைக் கடந்துபோவதில்லை.

நெகேமியா 8:10 TAMIRV Bible Verse Image
நெகேமியா 8:10 (TAMIRV) »
பின்னும் அவன் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் போய்க் கொழுமையானதைச் சாப்பிட்டு, இனிப்பானதைக்குடித்து, ஒன்றுமில்லாதவர்களுக்கு அவைகளை கொடுங்கள்; இந்த நாள் நம்முடைய ஆண்டவருக்குப் பரிசுத்தமான நாள், துக்கப்படவேண்டாம்; யெகோவாவுக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதே உங்களுடைய பெலன் என்றான்.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Zechariah 14:21 (ASV) »
King James Version (KJV)
Zechariah 14:21 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Zechariah 14:21 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Zechariah 14:21 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Zechariah 14:21 (WEB) »
French Bible (LSG)
Zacharie 14:21 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Sacharja 14:21 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
זכריה 14:21 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Zacarias 14:21 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Xê-ca-ri-a 14:21 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Zacarías 14:21 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Zaccaria 14:21 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
撒 迦 利 亚 书 14:21 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
撒 迦 利 亞 14:21 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Zakaria 14:21 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Sakaria 14:21 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
Захарія 14:21 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Zakariás 14:21 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Захария 14:21 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Sakarja 14:21 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »