Giô-sua 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Giô-sua 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Giô-sua 1:1 VIE - Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức - Bible Verse Picture

Giô-sua 1:1 VIE

Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Giô-sua 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Giô-sua 1:1 VIE - Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Giô-sua 1:1 VIE - Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Giô-sua 1:1 VIE - Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Giô-sua 1:1 VIE - Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Giô-sua 1:1 VIE - Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Giô-sua 1:1 VIE - Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức - Bible Verse Picture
View New Tab

Giô-sua 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Giô-sua 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Phục Truyền Luật Lệ 34:9 VIE Bible Verse Image
Phục Truyền Luật Lệ 34:9 (VIE) »
Giô-suê, con trai của Nun, được đầy dẫy thần khôn ngoan, vì Môi-se đã đặt tay mình trên người; dân Y-sơ-ra-ên bèn vâng lời người và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

Xuất Hành 24:13 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 24:13 (VIE) »
Môi-se bèn chờ dậy cùng Giô-suê, kẻ hầu mình, rồi Môi-se đi lên núi Đức Chúa Trời.

Phục Truyền Luật Lệ 1:38 VIE Bible Verse Image
Phục Truyền Luật Lệ 1:38 (VIE) »
Giô-suê, con trai Nun, là đầy tớ ngươi, sẽ được vào đó. Hãy làm cho người vững lòng, vì ấy là người sẽ khiến dân Y-sơ-ra-ên nhận lấy xứ nầy lảm sản nghiệp.

Phục Truyền Luật Lệ 34:5 VIE Bible Verse Image
Phục Truyền Luật Lệ 34:5 (VIE) »
Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời tại đó, trong đồng bằng Mô-áp, theo như lịnh của Đức Giê-hô-va.

Giô-sua 12:6 VIE Bible Verse Image
Giô-sua 12:6 (VIE) »
Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại chúng nó; rồi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, ban địa phận chúng nó cho người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi phái Ma-na-se làm sản nghiệp.

Công Vụ Các Sứ đồ 7:45 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 7:45 (VIE) »
Tổ phụ chúng ta đã nhận lấy đền tạm ấy, rồi đồng đi với Giô-suê đem vào xứ họ đã chiếm lấy của các dân mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt họ; đền tạm cứ ở đó cho đến đời vua Đa-vít,

Dân Số 13:16 VIE Bible Verse Image
Dân Số 13:16 (VIE) »
Đó là tên những người mà Môi-se sai đi do thám xứ. Vả, Môi-se đặt tên cho Hô-sê, con trai Nun, là Giô-suê.

Phục Truyền Luật Lệ 31:3 VIE Bible Verse Image
Phục Truyền Luật Lệ 31:3 (VIE) »
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi. Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi, và ngươi sẽ nhận được xứ chúng nó; Giô-suê sẽ đi trước ngươi, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn.

Phục Truyền Luật Lệ 31:23 VIE Bible Verse Image
Phục Truyền Luật Lệ 31:23 (VIE) »
Đức Giê-hô-va ra lịnh cho Giô-suê, con trai Nun, mà rằng: Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ đưa dân Y-sơ-ra-ên vào trong xứ mà ta đã thề ban cho chúng nó; còn ta, ta sẽ ở cùng ngươi.

2 Các Vua 5:25 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 5:25 (VIE) »
Người bèn ra mắt Ê-li-sê, chủ mình; người hỏi rằng: ù Ghê-ha-xi, ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng: Tôi tớ thầy không có đi đâu.

2 Các Vua 3:11 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 3:11 (VIE) »
Nhưng Giô-sa-phát hỏi: ỳ đây há chẳng có tiên tri nào của Đức Giê-hô-va để chúng ta nhờ người mà cầu vấn Đức Giê-hô-va chăng? Một đầy tớ của vua Y-sơ-ra-ên thưa rằng: ỳ đây có Ê-li-sê, con trai của Sa-phát, là kẻ đã hầu việc Ê-li.

2 Các Vua 4:27 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 4:27 (VIE) »
Khi nàng đến gần người của Đức Chúa Trời, tại trên núi, thì ôm lấy chân người. Ghê-ha-xi đến gần đặng xô nàng ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói cùng người rằng: Hãy để mặc nàng; linh hồn nàng đắng cay; Đức Giê-hô-va có giấu ta điều đó, không tỏ cho ta hay.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Joshua 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Joshua 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Joshua 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Joshua 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Joshua 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Josué 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Josua 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਸ਼ਵਾ 1:1 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
يَشُوع 1:1 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
יהושע 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Joshua 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Josué 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giosué 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 书 亚 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 書 亞 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Jozueu 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Josua 1:1 (SV1917) »
Hungarian Bible (KAR)
Józsué 1:1 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
ヨシュア記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Josvas 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »