2 Sử Ký 1:1 VIE Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Sử Ký 1:1 VIE computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Sử Ký 1:1 VIE Desktop Wallpaper - Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, được vững - Desktop Bible Verse Wallpaper

2 Sử Ký 1:1 VIE

Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, được vững bền trong nước mình; Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ở cùng người, và làm cho người rất thạnh vượng.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Sử Ký 1:1 VIE desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 Sử Ký 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Sử Ký 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Sử Ký 29:25 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 29:25 (VIE) »
Đức Giê-hô-va khiến cho Sa-lô-môn được rất cao trọng tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên, và ban cho người được oai nghiêm, đến đỗi trong Y-sơ-ra-ên chẳng có một vua nào trước người được như vậy.

1 Các Vua 2:46 VIE Bible Verse Image
1 Các Vua 2:46 (VIE) »
Đoạn, vua truyền lịnh cho Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa; người bèn đi ra đánh giết Si-mê-i. Như vậy, ngôi nước được vững bền trong tay Sa-lô-môn.

Sáng Thế 39:2 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 39:2 (VIE) »
Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đức Giê-hô-va phù hộ, nên thạnh lợi luôn.

1 Các Vua 2:12 VIE Bible Verse Image
1 Các Vua 2:12 (VIE) »
Đoạn, Sa-lô-môn ngồi trên ngai Đa-vít, cha mình, và nước người được lập rất vững bền.

Sáng Thế 21:22 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 21:22 (VIE) »
Về thuở đó, vua A-bi-mê-léc và Phi-côn, quan tổng binh mình, nói cùng Aùp-ra-ham rằng: Đức Chúa Trời vùa giúp ngươi trong mọi việc ngươi làm.

Ma-thi-ơ 28:20 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 28:20 (VIE) »
và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

1 Sử Ký 17:8 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 17:8 (VIE) »
phàm nơi nào ngươi đã đi, ta vẫn ở cùng ngươi, trừ diệt các thù nghịch khỏi trước mặt ngươi; ta sẽ làm cho ngươi được danh lớn, như danh của kẻ cao trọng ở trên đất.

Sáng Thế 39:21 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 39:21 (VIE) »
Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục.

Xuất Hành 3:12 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 3:12 (VIE) »
Đức Chúa Trời phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi; nầy là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi: Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi nầy.

Phi-líp 2:9 VIE Bible Verse Image
Phi-líp 2:9 (VIE) »
Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Chronicles 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Chronicles 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Chronicles 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Chronicles 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Chronicles 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Chroniques 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Chronik 1:1 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
٢ أخبار 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Crônicas 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Crónicas 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Cronache 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
历 代 志 下 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歷 代 志 下 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Kronikave 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Krönikeboken 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 хроніки 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Krónika 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Летописи 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
歴代志下 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Krønikebok 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »