Xê-pha-ni-a 1:1 VIE Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Xê-pha-ni-a 1:1 VIE computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Xê-pha-ni-a 1:1 VIE Desktop Wallpaper - Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán cùng - Desktop Bible Verse Wallpaper

Xê-pha-ni-a 1:1 VIE

Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sô-phô-ni, con trai Cu-si cháu Ghê-đa-lia, chắt A-ma-ria, chít Ê-xê-chia, về đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Xê-pha-ni-a 1:1 VIE desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Xê-pha-ni-a 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Xê-pha-ni-a 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Giê-rê-mi-a 1:2 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 1:2 (VIE) »
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng người trong đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa, năm thứ mười ba đời vua ấy;

2 Sử Ký 34:1 VIE Bible Verse Image
2 Sử Ký 34:1 (VIE) »
Giô-si-a được tám tuổi khi người lên ngôi làm vua, và cai trị ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem.

2 Các Vua 22:1 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 22:1 (VIE) »
Khi Giô-si-a lên làm vua, được tám tuổi; người cai trị ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Giê-đi-đa, con gái của A-đa-gia, cháu Bô-cát.

Giê-rê-mi-a 25:3 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 25:3 (VIE) »
Từ năm thứ mười ba đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua của Giu-đa, cho đến ngày nay có hai mươi ba năm, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi. Từ lúc đó, tôi dậy sớm nói cùng các ngươi; nhưng các ngươi chẳng khứng nghe tôi.

Ê-xê-ki-ên 1:3 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 1:3 (VIE) »
lời của Đức Giê-hô-va được phán riêng cho thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-xi, tại trong đất người Canh-đê, trên bờ sông Kê-ba. Aáy là tại đó mà tay Đức Giê-hô-va đặt trên người.

Hô-sê-a 1:1 VIE Bible Verse Image
Hô-sê-a 1:1 (VIE) »
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, về đời ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia là các vua của Giu-đa, và về đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên.

2 Ti-mô-thê 3:16 VIE Bible Verse Image
2 Ti-mô-thê 3:16 (VIE) »
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,

2 Phi-rơ 1:19 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 1:19 (VIE) »
Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Zephaniah 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Zephaniah 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Zephaniah 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Zephaniah 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Zephaniah 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Sophonie 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Zephanja 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
צפניה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Sofonias 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Sofonías 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Sofonia 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
西 番 雅 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
西 番 雅 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Sofonia 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Sefanja 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Софония 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Софонія 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Sofóniás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Софоний 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ゼパニヤ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Sefanja 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »