A-mốt 1:1 VIE Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download A-mốt 1:1 VIE computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

A-mốt 1:1 VIE Desktop Wallpaper - Lời của A-mốt, người trong bọn chăn - Desktop Bible Verse Wallpaper

A-mốt 1:1 VIE

Lời của A-mốt, người trong bọn chăn ở Thê-cô-a, là lời đã được soi dẫn cho người về Y-sơ-ra-ên, đang đời Ô-xia, vua Giu-đa, và đang đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước cơn động đất.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

A-mốt 1:1 VIE desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Giô-ên 3:21 (VIE)

A-mốt 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to A-mốt 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Xê-ca-ri-a 14:5 VIE Bible Verse Image
Xê-ca-ri-a 14:5 (VIE) »
Các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Aùt-san; và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia, vua Giu-đa. Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi.

A-mốt 7:14 VIE Bible Verse Image
A-mốt 7:14 (VIE) »
A-mốt trả lời cho A-ma-xia rằng: Ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con đấng tiên tri; nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng.

Giê-rê-mi-a 6:1 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 6:1 (VIE) »
Hỡi con cái Bên-gia-min, hãy trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem để được yên ổn. Hãy thổi kèn tại Thê-cô-a, lên vọi trên Bết-Kê-rem; vì từ phương bắc xảy đến một tai nạn, và sự tàn hại rất lớn.

Thánh Thi 78:70 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 78:70 (VIE) »
Ngài cũng chọn Đa-vít là tôi tớ Ngài, Bắt người từ các chuồng chiên:

2 Sử Ký 20:20 VIE Bible Verse Image
2 Sử Ký 20:20 (VIE) »
Buổi sớm mai, chúng đều chổi dậy thật sớm, kéo ra đồng vắng Thê-cô-a; đang lúc chúng đi, Giô-sa-phát đứng tại đó, mà nói rằng: Hỡi người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem! hãy nghe ta: Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc; hãy tin các đấng tiên tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may mắn.

2 Sử Ký 11:6 VIE Bible Verse Image
2 Sử Ký 11:6 (VIE) »
Người xây Bết-lê-hem, Ê-tam, Thê-cô-a,

2 Sử Ký 26:1 VIE Bible Verse Image
2 Sử Ký 26:1 (VIE) »
Cả dân Giu-đa đều lập Ô-xia làm vua thế cho A-ma-xia, cha người; tuổi người được mười sáu.

1 Các Vua 19:19 VIE Bible Verse Image
1 Các Vua 19:19 (VIE) »
Từ đó, Ê-li đi, gặp Ê-li-sê, con trai của Sa-phát đang cày có mười hai đôi bò trước mặt mình, chính người cầm đôi thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người.

2 Sa-mu-ên 14:2 VIE Bible Verse Image
2 Sa-mu-ên 14:2 (VIE) »
thì sai đi tìm tại Thê-cô-a một người đàn bà khôn khéo, mà dặn nàng rằng: Hãy làm bộ có tang, mặc áo chế, chớ xức dầu trên đầu nàng, song hãy có dáng một người đàn bà đã từ lâu ngày khóc một kẻ chết.

Ma-thi-ơ 1:8 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 1:8 (VIE) »
A-sa sanh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sanh Giô-ram; Giô-ram sanh Ô-xia.

Mi-ca 1:1 VIE Bible Verse Image
Mi-ca 1:1 (VIE) »
Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, người Mô-rê-sết, trong ngày Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia, các vua của Giu-đa, là lời người thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

A-mốt 7:9 VIE Bible Verse Image
A-mốt 7:9 (VIE) »
Các nơi cao của Y-sác sẽ bị hoang vu, các nơi thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ bị hủy phá, và ta sẽ dấy lên dùng gươm đánh nhà Giê-rô-bô-am.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Amos 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Amos 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Amos 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Amos 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Amos 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Amos 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Amos 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
आमोस 1:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਆਮੋਸ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
আমোচ 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
आमोस 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
આમોસ 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
עמוס 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Amós 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Amós 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Amos 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
阿 摩 司 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
阿 摩 司 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Amosi 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Amos 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Амос 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Амос 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ámos 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Амос 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
アモス書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Amos 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »