Lê-vi 1:1 VIE Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Lê-vi 1:1 VIE computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Lê-vi 1:1 VIE Desktop Wallpaper - Đức Giê-hô-va từ trong hội mạc gọi - Desktop Bible Verse Wallpaper

Lê-vi 1:1 VIE

Đức Giê-hô-va từ trong hội mạc gọi Môi-se mà phán rằng:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Lê-vi 1:1 VIE desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Lê-vi 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Lê-vi 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Xuất Hành 19:3 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 19:3 (VIE) »
Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vầy cho nhà Gia-cốp, và tỏ điều nầy cho dân Y-sơ-ra-ên:

Xuất Hành 25:22 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 25:22 (VIE) »
Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bin, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên.

Xuất Hành 40:34 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 40:34 (VIE) »
Aùng mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm,

Xuất Hành 29:42 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 29:42 (VIE) »
Aáy là một của lễ thiêu mà các ngươi phải dâng luôn luôn, trải qua các đời, tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, là nơi ta sẽ giáng lâm mà phán cùng ngươi.

Xuất Hành 24:12 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 24:12 (VIE) »
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó; ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép đặng dạy dân sự.

Xuất Hành 24:1 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 24:1 (VIE) »
Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Na-đáp, và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lạy.

Xuất Hành 33:7 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 33:7 (VIE) »
Môi-se lấy Trại đem dựng xa ra ngoài trại quân, gọi là hội mạc, phàm ai muốn cầu khẩn Đức Giê-hô-va, thì ra đến hội mạc ở ngoài trại quân.

Xuất Hành 39:32 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 39:32 (VIE) »
Các công việc của đền tạm và hội mạc làm xong là như vậy. Dân Y-sơ-ra-ên làm y như mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

Dân Số 7:89 VIE Bible Verse Image
Dân Số 7:89 (VIE) »
Khi Môi-se vào hội mạc đặng hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va, thì người nghe Tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi ân để trên hòm bảng chứng, ở giữa hai chê-ru-bin, người hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va vậy.

Giăng 1:17 VIE Bible Verse Image
Giăng 1:17 (VIE) »
Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Leviticus 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Leviticus 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Leviticus 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Leviticus 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Leviticus 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Lévitique 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Levitikus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਅਹਬਾਰ 1:1 (PANIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लेवीय 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લેવીય 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
ויקרא 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Levítico 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Levítico 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Levitico 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
利 未 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
利 未 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Levitiku 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
3 Mosebok 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Левит 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Левит 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
3 Mózes 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Левит 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
レビ記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
3 Mosebok 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »