Giảng Sư 1:1 VIE Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Giảng Sư 1:1 VIE computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Giảng Sư 1:1 VIE Desktop Wallpaper - Lời của người truyền đạo, con trai - Desktop Bible Verse Wallpaper

Giảng Sư 1:1 VIE

Lời của người truyền đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Giảng Sư 1:1 VIE desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Giảng Sư 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Giảng Sư 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Giảng Sư 1:12 VIE Bible Verse Image
Giảng Sư 1:12 (VIE) »
Ta là người truyền đạo, đã làm vua Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem.

Giảng Sư 12:8 VIE Bible Verse Image
Giảng Sư 12:8 (VIE) »
Kẻ truyền đạo nói: Hư không của sự hư không; mọi sự đều hư không.

Giảng Sư 7:27 VIE Bible Verse Image
Giảng Sư 7:27 (VIE) »
Kẻ truyền đạo nói: Sau khi xem xét muôn sự từng điều từng vật, đặng tìm chánh lý, thì nầy là điều ta tìm được;

1 Các Vua 11:42 VIE Bible Verse Image
1 Các Vua 11:42 (VIE) »
Sa-lô-môn ở Giê-ru-sa-lem cai trị trên cả Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm.

Thánh Thi 40:9 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 40:9 (VIE) »
Trong hội lớn tôi đã truyền tin vui về sự công bình; Kìa, tôi chẳng có ngậm miệng lại, Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó.

Nê-hê-mi-a 6:7 VIE Bible Verse Image
Nê-hê-mi-a 6:7 (VIE) »
Lại ông có lập những tiên tri đặng truyền giảng về ông tại trong Giê-ru-sa-lem rằng: Có một vua trong xứ Giu-đa! Bây giờ người ta chắc sẽ tâu cho vua nghe cũng các việc ấy; vậy, hãy đến, để chúng ta nghị luận với nhau.

2 Sử Ký 10:17 VIE Bible Verse Image
2 Sử Ký 10:17 (VIE) »
Nhưng còn dân Y-sơ-ra-ên ở tại các thành Giu-đa thì Rô-bô-am cai trị trên chúng.

2 Sử Ký 9:30 VIE Bible Verse Image
2 Sử Ký 9:30 (VIE) »
Sa-lô-môn trị vì trên cả Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem.

I-sai-a 61:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 61:1 (VIE) »
Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;

2 Phi-rơ 2:5 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 2:5 (VIE) »
nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác nầy, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với bảy người khác mà thôi;

Giô-na 3:2 VIE Bible Verse Image
Giô-na 3:2 (VIE) »
Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ecclesiastes 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ecclesiastes 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ecclesiastes 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ecclesiastes 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ecclesiastes 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Ecclésiaste 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Prediger 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
קהלת 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Eclesiastes 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Eclesiastés 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Ecclesiaste 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
传 道 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
傳 道 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Predikuesi 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Predikaren 1:1 (SV1917) »
Hungarian Bible (KAR)
Prédikátor 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Еклесиаст 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
伝道の書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Forkynneren 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »