2 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Cô-rinh-tô 1:1 VIE computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Desktop Wallpaper - Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, - Desktop Bible Verse Wallpaper

2 Cô-rinh-tô 1:1 VIE

Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Jêsus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Cô-rinh-tô 1:1 VIE desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 Cô-rinh-tô 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Cô-rinh-tô 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Ti-mô-thê 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Ti-mô-thê 1:1 (VIE) »
Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ,

Ê-phê-sô 1:1 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ:

Phi-líp 1:1 VIE Bible Verse Image
Phi-líp 1:1 (VIE) »
Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ, ở thành Phi líp, cùng cho các giám mục và các chấp sự:

1 Cô-rinh-tô 16:10 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 16:10 (VIE) »
Nếu Ti-mô-thê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khỏi sợ sệt gì trong anh em: vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy.

1 Cô-rinh-tô 6:11 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 6:11 (VIE) »
Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.

Cô-lô-se 1:1 VIE Bible Verse Image
Cô-lô-se 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em,

1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:7 VIE Bible Verse Image
1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:7 (VIE) »
đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai.

1 Ti-mô-thê 1:1 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 1:1 (VIE) »
Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Jêsus Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ,

Công Vụ Các Sứ đồ 16:1 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 16:1 (VIE) »
Phao-lô tới thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ. Nơi đó, có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Gờ-réc.

1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Bible Verse Image
1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 (VIE) »
Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội-thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta: nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em!

2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 (VIE) »
Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội thánh ở trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa:

Tít 1:1 VIE Bible Verse Image
Tít 1:1 (VIE) »
Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Corinthians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Corinthiens 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 1:1 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 1:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »