2 Các Vua 1:1 VIE Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Các Vua 1:1 VIE computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Các Vua 1:1 VIE Desktop Wallpaper - Sau khi A-háp băng hà, dân Mô-áp phản - Desktop Bible Verse Wallpaper

2 Các Vua 1:1 VIE

Sau khi A-háp băng hà, dân Mô-áp phản nghịch cùng Y-sơ-ra-ên.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Các Vua 1:1 VIE desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 Các Vua 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Các Vua 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Sa-mu-ên 8:2 VIE Bible Verse Image
2 Sa-mu-ên 8:2 (VIE) »
Người cũng đánh dân Mô-áp, bắt chúng nằm dài trên đất mà lấy dây đo: đo hai dây để giết, rồi đo một dây để sống. Như vậy, dân Mô-áp phải phục Đa-vít và đóng thuế cho người.

Dân Số 24:7 VIE Bible Verse Image
Dân Số 24:7 (VIE) »
Nước chảy tràn ngoài thùng chứa, Hột giống của người nhuần tưới dư dật, Vua người sẽ trổi cao hơn A-gát, Nước người được cao lên.

2 Các Vua 8:20 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 8:20 (VIE) »
Trong đời Giô-ram, dân Ê-đôm phản nghịch cùng Giu-đa, và lập vua lên cho mình.

2 Các Vua 3:4 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 3:4 (VIE) »
Vả, Mê-sa, vua dân Mô-áp, nuôi nhiều bầy chiên, hằng năm người tiến cống cho vua Y-sơ-ra-ên một trăm ngàn chiên con, và trăm ngàn chiên đực chưa hớt lông.

2 Các Vua 8:22 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 8:22 (VIE) »
Aáy vậy, dân Ê-đôm phản nghịch, chẳng suy phục dân Giu-đa cho đến ngày nay. Đồng một lúc ấy, Líp-na cũng phản nghịch.

1 Sử Ký 18:2 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 18:2 (VIE) »
Người cũng đánh Mô-áp; dân Mô-áp bèn phục dịch Đa-vít, và tiến cống cho người.

Thánh Thi 60:8 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 60:8 (VIE) »
Mô-áp là cái chậu nơi ta tắm rửa; Ta sáng dép ta trên Ê-đôm. Hỡi đất Phi-li-tin, hãy reo mừng vì cớ ta.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Kings 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Kings 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Kings 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Kings 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Kings 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Rois 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Könige 1:1 (LUTH1912) »
Marathi Bible (MARIRV)
2 राजे 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
2 રાજાઓ 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
מלכים ב 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Reis 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Reyes 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Re 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
列 王 记 下 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
列 王 紀 下 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Mbretërve 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Kungaboken 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
4 Царств 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 царів 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Királyok 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
4 Царе 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
列王紀下 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Kongebok 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »