2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Desktop Wallpaper - Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho - Desktop Bible Verse Wallpaper

2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE

Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội thánh ở trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Cô-rinh-tô 1:19 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:19 (VIE) »
Con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jêsus Christ, mà chúng tôi, tức là tôi với Sin-vanh và Ti-mô-thê, đã giảng ra trong anh em, chẳng phải là vừa phải vừa chăng đâu; nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi.

Công Vụ Các Sứ đồ 16:1 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 16:1 (VIE) »
Phao-lô tới thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ. Nơi đó, có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Gờ-réc.

1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Bible Verse Image
1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 (VIE) »
Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội-thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta: nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em!

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Thessalonians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Thessalonians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Thessalonians 1:1 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Thessalonians 1:1 (WEB) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Tessalonicenses 1:1 (BSL) »
Italian Bible (RIV)
2 Tessalonicesi 1:1 (RIV) »
Albanian Bible (ALB)
2 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 солунян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Thesszalonika 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Солунци 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Tessaloniker 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »