Giê-rê-mi-a 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Giê-rê-mi-a 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Giê-rê-mi-a 1:1 VIE - Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một - Bible Verse Picture

Giê-rê-mi-a 1:1 VIE

Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một trong các thầy tế lễ ở A-na-tốt, xứ Bên-gia-min.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Giê-rê-mi-a 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Giê-rê-mi-a 1:1 VIE - Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Giê-rê-mi-a 1:1 VIE - Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Giê-rê-mi-a 1:1 VIE - Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Giê-rê-mi-a 1:1 VIE - Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Giê-rê-mi-a 1:1 VIE - Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Giê-rê-mi-a 1:1 VIE - Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một - Bible Verse Picture
View New Tab

Giê-rê-mi-a 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Giê-rê-mi-a 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Giê-rê-mi-a 11:21 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 11:21 (VIE) »
Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vầy về người A-na-tốt, là kẻ đòi mạng sống ngươi, mà rằng: Nếu ngươi không muốn chết về tay ta, thì chớ nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri!

1 Sử Ký 6:60 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 6:60 (VIE) »
Bởi từ chi phái Bên-gia-min họ được Ghê-ba, và địa hạt nó; A-lê-mết, và địa hạt nó; A-na-tốt, và địa hạt nó. Các thành của chúng cộng lại được mười ba cái, tùy theo gia tộc họ.

2 Sử Ký 36:21 VIE Bible Verse Image
2 Sử Ký 36:21 (VIE) »
để cho ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, tức cho đến khi xứ được hưởng các năm sa-bát của nó; vì trọn lúc xứ bị bỏ hoang, thì dường như giữ sa-bát, cho đến khi mãn hạn bảy mươi năm.

Ê-xê-ki-ên 1:3 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 1:3 (VIE) »
lời của Đức Giê-hô-va được phán riêng cho thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-xi, tại trong đất người Canh-đê, trên bờ sông Kê-ba. Aáy là tại đó mà tay Đức Giê-hô-va đặt trên người.

Giê-rê-mi-a 32:7 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 32:7 (VIE) »
Nầy, Ha-na-mê-ên, con trai Sa-lum chú ngươi, sẽ đến nơi ngươi mà nói rằng: Hãy mua ruộng của ta tại A-na-tốt; vì ngươi có phép chuộc để mua lấy.

A-mốt 1:1 VIE Bible Verse Image
A-mốt 1:1 (VIE) »
Lời của A-mốt, người trong bọn chăn ở Thê-cô-a, là lời đã được soi dẫn cho người về Y-sơ-ra-ên, đang đời Ô-xia, vua Giu-đa, và đang đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước cơn động đất.

Giô-sua 21:17 VIE Bible Verse Image
Giô-sua 21:17 (VIE) »
Người ta lại lấy trong chi phái Bên-gia-min mà cấp cho họ. Ga-ba-ôn và đất chung quanh thành, Ghê-ba và đất chung quanh thành,

I-sai-a 1:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 1:1 (VIE) »
Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, là các vua nước Giu-đa, thì Ê-sai, con trai A-mốt, có sự hiện thấy về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem.

A-mốt 7:10 VIE Bible Verse Image
A-mốt 7:10 (VIE) »
Bấy giờ, A-ma-xia, thầy tế lễ của Bê-tên, khiến nói cùng Giê-rô-bô-am là vua Y-sơ-ra-ên rằng: A-mốt tập lập nghịch cùng vua, ở giữa nhà Y-sơ-ra-ên; đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó.

I-sai-a 2:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 2:1 (VIE) »
Lời mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Jeremiah 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Jeremiah 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Jeremiah 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Jeremiah 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Jeremiah 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jérémie 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Jeremia 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
ירמיה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Jeremias 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Jeremías 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Geremia 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
耶 利 米 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
耶 利 米 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Jeremia 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Jeremia 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иеремия 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Єремія 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Jeremiás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Еремия 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
エレミヤ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Jeremia 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »