Ga-la-ti 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Ga-la-ti 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ga-la-ti 1:1 VIE - Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi - Bible Verse Picture

Ga-la-ti 1:1 VIE

Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ga-la-ti 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ga-la-ti 1:1 VIE - Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Ga-la-ti 1:1 VIE - Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Ga-la-ti 1:1 VIE - Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Ga-la-ti 1:1 VIE - Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Ga-la-ti 1:1 VIE - Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Ga-la-ti 1:1 VIE - Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi - Bible Verse Picture
View New Tab

Ga-la-ti 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ga-la-ti 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ga-la-ti 1:11 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 1:11 (VIE) »
Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin Lành mà tôi đã truyền, chẳng phải đến từ loài người đâu;

1 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta,

Công Vụ Các Sứ đồ 9:15 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 9:15 (VIE) »
Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên;

Rô-ma 1:1 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:1 (VIE) »
Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, -

Khải Huyền 1:5 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 1:5 (VIE) »
lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian!

Ê-phê-sô 3:8 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 3:8 (VIE) »
Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ,

Tít 1:3 VIE Bible Verse Image
Tít 1:3 (VIE) »
tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lịnh Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta,

2 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Jêsus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai:

Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 (VIE) »
Đoạn, người nói với tôi rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy Đấng Công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài.

Rô-ma 10:9 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 10:9 (VIE) »
Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;

Công Vụ Các Sứ đồ 9:6 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 9:6 (VIE) »
nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm.

1 Ti-mô-thê 1:11 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 1:11 (VIE) »
Aáy đó là điều đạo Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Galatians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Galatians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Galatians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Galatians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Galatians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Galates 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Galater 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Gálatas 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Gálatas 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Galati 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
加 拉 太 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
加 拉 太 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Galatasve 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Galaterbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Галатам 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
галатів 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Galátzia 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Галатяни 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Galaterne 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »