Ô-ba-đi-a 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Ô-ba-đi-a 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ô-ba-đi-a 1:1 VIE - Sự hiện thấy của Aùp-đia. Chúa - Bible Verse Picture

Ô-ba-đi-a 1:1 VIE

Sự hiện thấy của Aùp-đia. Chúa Giê-hô-va phán về Ê-đôm như vầy: chúng ta có nghe lời rao từ Đức Giê-hô-va, và một sứ giả được sai đi giữa các nước rằng: Các ngươi hãy dấy lên! Chúng ta hãy dấy lên nghịch cùng dân nầy đặng đánh trận với nó!

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ô-ba-đi-a 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ô-ba-đi-a 1:1 VIE - Sự hiện thấy của Aùp-đia. Chúa - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Ô-ba-đi-a 1:1 VIE - Sự hiện thấy của Aùp-đia. Chúa - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Ô-ba-đi-a 1:1 VIE - Sự hiện thấy của Aùp-đia. Chúa - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Ô-ba-đi-a 1:1 VIE - Sự hiện thấy của Aùp-đia. Chúa - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Ô-ba-đi-a 1:1 VIE - Sự hiện thấy của Aùp-đia. Chúa - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Ô-ba-đi-a 1:1 VIE - Sự hiện thấy của Aùp-đia. Chúa - Bible Verse Picture
View New Tab

Ô-ba-đi-a 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ô-ba-đi-a 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

A-mốt 1:11 VIE Bible Verse Image
A-mốt 1:11 (VIE) »
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ê-đôm đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình, bẻ cả lòng thương xót, và cơn giận nó cứ cắn xé không thôi, nuôi sự thạnh nộ đời đời.

Ê-xê-ki-ên 25:12 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 25:12 (VIE) »
Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì dân Ê-đôm đã làm sự báo thù nghịch cùng nhà Giu-đa, và nhân báo thù nhà ấy mà phạm tội nặng, nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy:

Giô-ên 3:19 VIE Bible Verse Image
Giô-ên 3:19 (VIE) »
Ê-díp-tô sẽ trở nên hoang vu Ê-đôm thành ra đồng vắng hoang vu, vì cớ chúng nó lấy sự bạo ngược đãi con cái Giu-đa, và làm đổ máu vô tội ra trong đất mình.

I-sai-a 63:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 63:1 (VIE) »
Đấng từ Ê-đôm đến, từ Bốt-ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mĩ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ cách oai nghiêm, là ai? Aáy, chính ta, là Đấng dùng sự công bình mà nói, và có quyền lớn để cứu rỗi!

Ma-la-ki 1:3 VIE Bible Verse Image
Ma-la-ki 1:3 (VIE) »
Nhưng ta yêu Gia-cốp, mà ghét Ê-sau, ta làm cho những núi nó nên hoang vu, và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng.

Ê-xê-ki-ên 35:3 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 35:3 (VIE) »
Hãy nói cùng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi núi Sê-i-rơ, nầy, ta nghịch cùng mầy! Ta sẽ giá tay nghịch cùng mầy, làm cho mầy ra hoang vu và gở lạ.

Giê-rê-mi-a 6:4 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 6:4 (VIE) »
Hãy sửa soạn chiến trận nghịch cùng nó! Hãy đứng lên! hãm đánh vào lúc đứng trưa! Khốn thay! ngày đã xế, bóng chiều đã dài!

Thánh Thi 137:7 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 137:7 (VIE) »
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Ê-đôm; Trong ngày Giê-ru-sa-lem, Chúng nó nói rằng: Hãy hủy hoại, hãy hủy hoại Cho đến tận nền nó đi!

I-sai-a 21:11 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 21:11 (VIE) »
Gánh nặng về Đu-ma. Có người từ Sê-i-rơ kêu tôi rằng: Hỡi người canh, đêm thể nào? Hỡi người canh, đêm thể nào?

I-sai-a 30:4 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 30:4 (VIE) »
Các quan trưởng dân nó đã tới Xô-an, sứ giả đã đến Ha-ne;

I-sai-a 34:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 34:1 (VIE) »
Hỡi các nước, hãy đến gần mà nghe; hỡi các dân, hãy để ý! Đất và mọi vật trong nó thế gian và mọi vật sanh ra đó, hãy đều nghe!

Mi-ca 2:13 VIE Bible Verse Image
Mi-ca 2:13 (VIE) »
Kẻ mở đường lên trước chúng nó. Chúng nó xông đến cửa thành mà ra; vua chúng nó đi qua trước mặt chúng nó, và Đức Giê-hô-va đi đầu chúng nó.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Obadiah 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Obadiah 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Obadiah 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Obadiah 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Obadiah 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Abdias 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Obadja 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
עבדיה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Obadias 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Abdías 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Abdia 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
俄 巴 底 亚 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
俄 巴 底 亞 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Abdia 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Obadja 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Авдия 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Овдій 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Abdiás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Авдий 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
オバデヤ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Obadja 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »