Các Thủ Lãnh 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Các Thủ Lãnh 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Các Thủ Lãnh 1:1 VIE - Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên - Bible Verse Picture

Các Thủ Lãnh 1:1 VIE

Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Ca-na-an?

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Các Thủ Lãnh 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Các Thủ Lãnh 1:1 VIE - Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Các Thủ Lãnh 1:1 VIE - Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Các Thủ Lãnh 1:1 VIE - Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Các Thủ Lãnh 1:1 VIE - Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Các Thủ Lãnh 1:1 VIE - Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Các Thủ Lãnh 1:1 VIE - Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên - Bible Verse Picture
View New Tab

Các Thủ Lãnh 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Các Thủ Lãnh 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Dân Số 27:21 VIE Bible Verse Image
Dân Số 27:21 (VIE) »
Người phải ra mắt Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, rồi người sẽ vì Giô-suê cầu hỏi sự xét đoán của u-rim trước mặt Đức Giê-hô-va; theo lịnh Ê-lê-a-sa, người và cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ đi ra và đi vào.

Các Thủ Lãnh 20:28 VIE Bible Verse Image
Các Thủ Lãnh 20:28 (VIE) »
Tôi còn phải giao chiến cùng người Bên-gia-min, anh em tôi, hay là tôi phải đình lại? Đức Giê-hô-va đáp: Hãy đi lên, vì ngày mai ta sẽ phó chúng nó vào tay các ngươi.

Các Thủ Lãnh 20:18 VIE Bible Verse Image
Các Thủ Lãnh 20:18 (VIE) »
Vậy, dân Y-sơ-ra-ên đi lên Ghi-bê-a và cầu vấn Đức Chúa Trời như vầy: Ai trong chúng tôi phải lên trước đặng giao chiến cùng người Bên-gia-min? Đức Giê-hô-va đáp: Giu-đa sẽ đi lên trước.

Xuất Hành 28:30 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 28:30 (VIE) »
Trên bảng đeo ngực của sự xét đoán, ngươi hãy gắn u-rim và thu-mim vào, đặng khi A-rôn đến trước mặt Đức Giê-hô-va thì các món đó sẽ ở trên lòng mình. Aáy vậy, trước mặt Đức Giê-hô-va, A-rôn sẽ mang sự xét đoán của con trai Y-sơ-ra-ên trên lòng mình luôn luôn.

Giô-sua 24:29 VIE Bible Verse Image
Giô-sua 24:29 (VIE) »
Sau các việc ấy, Giô-suê, con trai Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, tuổi được một trăm mười.

Các Thủ Lãnh 1:27 VIE Bible Verse Image
Các Thủ Lãnh 1:27 (VIE) »
Người Ma-na-se không đuổi được dân cư của Bết-Sê-an và của các thành địa hạt nó, cũng chẳng đuổi dân cư của Tha-a-nác và của các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Đô-rơ và dân ở các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Gíp-lê-am và dân ở trong các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Mê-ghi-đô và dân ở các thành địa hạt nó, thì cũng chẳng đuổi đi, vì dân Ca-na-an quyết định ở trong xứ ấy.

Các Thủ Lãnh 3:1 VIE Bible Verse Image
Các Thủ Lãnh 3:1 (VIE) »
Nầy là các dân tộc mà Đức Giê-hô-va để còn lại, đặng dùng chúng nó thử thách người Y-sơ-ra-ên nào chưa từng thấy những chiến trận Ca-na-an.

1 Sa-mu-ên 23:9 VIE Bible Verse Image
1 Sa-mu-ên 23:9 (VIE) »
Nhưng Đa-vít biết rằng Sau-lơ toan mưu hại mình, thì nói cùng thầy tế lễ A-bia-tha rằng: hãy đem Ê-phót đến.

1 Sa-mu-ên 22:9 VIE Bible Verse Image
1 Sa-mu-ên 22:9 (VIE) »
Bấy giờ, Đô-e người Ê-đôm, làm đầu những đầy tớ của Sau-lơ, thưa rằng: Tôi có thấy con trai Y-sai đi đến Nóp, vào nhà A-hi-mê-léc, con trai A-hi-túp;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Judges 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Judges 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Judges 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Judges 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Judges 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Juges 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Richter 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਕਜ਼ਾૃ 1:1 (PANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
שפטים 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Juízes 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Jueces 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giudici 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
士 师 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
士 師 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Gjyqtarët 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Domarboken 1:1 (SV1917) »
Hungarian Bible (KAR)
Bírák 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Съдии 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
士師記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Dommerne 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »