Na-hum 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Na-hum 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Na-hum 1:1 VIE - Gánh nặng của Ni-ni-ve. Sách sự hiện - Bible Verse Picture

Na-hum 1:1 VIE

Gánh nặng của Ni-ni-ve. Sách sự hiện thấy của Na-hum, người Eân-cốt.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Na-hum 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mi-ca 7:20 (VIE)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Na-hum 1:1 VIE - Gánh nặng của Ni-ni-ve. Sách sự hiện - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Na-hum 1:1 VIE - Gánh nặng của Ni-ni-ve. Sách sự hiện - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Na-hum 1:1 VIE - Gánh nặng của Ni-ni-ve. Sách sự hiện - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Na-hum 1:1 VIE - Gánh nặng của Ni-ni-ve. Sách sự hiện - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Na-hum 1:1 VIE - Gánh nặng của Ni-ni-ve. Sách sự hiện - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Na-hum 1:1 VIE - Gánh nặng của Ni-ni-ve. Sách sự hiện - Bible Verse Picture
View New Tab

Na-hum 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Na-hum 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Xê-pha-ni-a 2:13 VIE Bible Verse Image
Xê-pha-ni-a 2:13 (VIE) »
Đoạn, Đức Giê-hô-va sẽ giang tay về phía bắc, sẽ hủy diệt A-si-ri, làm cho Ni-ni-ve hoang vu, thành ra một chỗ khô khan như đồng vắng.

Xê-ca-ri-a 9:1 VIE Bible Verse Image
Xê-ca-ri-a 9:1 (VIE) »
Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va nghịch cùng đất Ha-đơ-rắc, nó sẽ đỗ trên Đa-mách: vì con mắt loài người và mọi chi phái Y-sơ-ra-ên đều ngó lên Đức Giê-hô-va.

Na-hum 2:8 VIE Bible Verse Image
Na-hum 2:8 (VIE) »
Vả, Ni-ni-ve, từ lâu nay nó đã như ao chứa nước. Nhưng bây giờ chúng nó chạy trốn! Có kẻ kêu rằng: Hãy đứng, hãy đứng! Song không ai quay lại!

Giô-na 1:2 VIE Bible Verse Image
Giô-na 1:2 (VIE) »
Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta.

Sáng Thế 10:11 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 10:11 (VIE) »
Từ xứ đó người đến xứ A-si-ri, rồi lập thành Ni-ni-ve, Rê-hô-bô-ti, Ca-lách,

I-sai-a 13:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 13:1 (VIE) »
Gánh nặng về Ba-by-lôn, mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy.

Giê-rê-mi-a 23:33 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 23:33 (VIE) »
Nếu dân nầy, kẻ tiên tri hay là thầy tế lễ, hỏi ngươi rằng: Gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì? Khá đáp rằng: Gánh nặng gì? Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ từ bỏ các ngươi.

I-sai-a 14:28 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 14:28 (VIE) »
Nhằm năm vua A-cha băng, gánh nặng nầy đã được rao ra:

I-sai-a 21:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 21:1 (VIE) »
Gánh nặng về đồng vắng ở gần biển. Nó đến từ đồng vắng, là đất đáng kinh khiếp, khác nào cơn gió lốc vụt qua trong phương nam.

Giô-na 3:3 VIE Bible Verse Image
Giô-na 3:3 (VIE) »
Vậy Giô-na chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Vả, Ni-ni-ve là một thành rất lớn, đi mất ba ngày đường.

I-sai-a 23:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 23:1 (VIE) »
Gánh nặng về Ty-rơ. Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc, vì nó đã bị hủy phá, đến nỗi chẳng còn nhà cửa nữa! chẳng còn lối vào nữa! Aáy là điều đã tỏ cho họ từ xứ Kít-tim.

I-sai-a 15:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 15:1 (VIE) »
Gánh nặng về Mô-áp. Đang ban đêm, A-Mô-áp bị tàn phá và diệt mất; phải, trong ban đêm, Kiệt Mô-áp bị tàn phá và diệt mất!

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Nahum 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Nahum 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Nahum 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Nahum 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Nahum 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Nahum 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Nahum 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
नहूम 1:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਨਹੂਮ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
নহূম 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
नहूम 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
નાહૂમ 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
נחום 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Naum 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Nahúm 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Nahum 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
那 鸿 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
那 鴻 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Nahumi 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Nahum 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Наум 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Наум 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Náhum 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Наум 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ナホム書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Nahum 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »