1 Sa-mu-ên 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Sa-mu-ên 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

1 Sa-mu-ên 1:1 VIE - Xưa tại Ra-ma-tha-im-xô-phim, có một - Bible Verse Picture

1 Sa-mu-ên 1:1 VIE

Xưa tại Ra-ma-tha-im-xô-phim, có một người quê ở núi Eùp-ra-im, tên là Eân-ca-na, con trai của Giê-rô-ham, cháu của Ê-li-hu, chắt của Tô-hu, chít của Xu-phơ, người Eùp-ra-im;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Sa-mu-ên 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Sa-mu-ên 1:1 VIE - Xưa tại Ra-ma-tha-im-xô-phim, có một - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Sa-mu-ên 1:1 VIE - Xưa tại Ra-ma-tha-im-xô-phim, có một - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Sa-mu-ên 1:1 VIE - Xưa tại Ra-ma-tha-im-xô-phim, có một - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Sa-mu-ên 1:1 VIE - Xưa tại Ra-ma-tha-im-xô-phim, có một - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Sa-mu-ên 1:1 VIE - Xưa tại Ra-ma-tha-im-xô-phim, có một - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Sa-mu-ên 1:1 VIE - Xưa tại Ra-ma-tha-im-xô-phim, có một - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Sa-mu-ên 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Sa-mu-ên 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Sa-mu-ên 1:19 VIE Bible Verse Image
1 Sa-mu-ên 1:19 (VIE) »
Qua ngày sau vợ chồng dậy sớm, thờ lạy trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Ra-ma. Eân-ca-na ăn ở cùng An-ne, là vợ mình; Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng.

1 Sử Ký 6:34 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 6:34 (VIE) »
Sa-mu-ên con trai của Eân-ca-na, Eân-ca-na con trai của Giê-rô-ham, Giê-rô-ham con trai của Ê-li-ên, Ê-li-ên con trai của Thô-a,

1 Sử Ký 6:25 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 6:25 (VIE) »
Con trai của Eân-ca-na là A-ma-sai và A-hi-mốt.

1 Sa-mu-ên 9:5 VIE Bible Verse Image
1 Sa-mu-ên 9:5 (VIE) »
Đến trong xứ Xu-phơ, Sau-lơ nói cùng tôi tớ theo mình, rằng; Nầy chúng ta hãy trở về, kẻo cha ta đã đành mất lừa, lại lo cho chúng ta chăng.

1 Sa-mu-ên 17:12 VIE Bible Verse Image
1 Sa-mu-ên 17:12 (VIE) »
Vả, Đa-vít, là con trai của Y-sai, người Ê-phơ-rát kia, quê ở Bết-lê-hem trong xứ Giu-đa, người có tám con trai; trong đời Sau-lơ, Y-sai đã cao tuổi rồi.

Giô-sua 24:33 VIE Bible Verse Image
Giô-sua 24:33 (VIE) »
Ê-lê-a-sa, con trai A-rôn, cũng qua đời; người ta chôn người tại Ghi-bê-át-Phi-nê-a, mà Phi-nê-a, con trai người, đã được ban cho trong núi Eùp-ra-im.

Ru-tơ 1:2 VIE Bible Verse Image
Ru-tơ 1:2 (VIE) »
Người tên là Ê-li-mê-léc, vợ tên là Na-ô-mi, hai con trai tên là Mạc-lôn và Ki-li-ôn, đều là dân Ê-phơ-rát về Bết-lê-hem trong xứ Giu-đa. Đến xứ Mô-áp, chúng bèn ở tại đó.

Các Thủ Lãnh 17:1 VIE Bible Verse Image
Các Thủ Lãnh 17:1 (VIE) »
Trong núi Eùp-ra-im, có một người nam tên là Mi-ca.

Các Thủ Lãnh 12:5 VIE Bible Verse Image
Các Thủ Lãnh 12:5 (VIE) »
Đoạn, người Ga-la-át xâm chiếm những chỗ cạn sông Giô-đanh, trước khi người Eùp-ra-im đến đó. Và khi một người trốn nào của Eùp-ra-im nói rằng: Xin để cho tôi đi qua, thì người Ga-la-át nói rằng: Ngươi có phải người Eùp-ra-im chăng? Người đáp: Không.

Các Thủ Lãnh 19:1 VIE Bible Verse Image
Các Thủ Lãnh 19:1 (VIE) »
Nhằm lúc không có vua trong Y-sơ-ra-ên, có một người Lê-vi đến kiều ngụ nơi góc xa hơn hết của núi Eùp-ra-im, lấy một người vợ bé ở Bết-lê-hem, thành xứ Giu-đa.

1 Các Vua 11:26 VIE Bible Verse Image
1 Các Vua 11:26 (VIE) »
Giê-rô-bô-am, con trai của Nê-bát, người Eùp-ra-im, ở đất Xê-rê-đa, là tôi tớ của Sa-lô-môn, cũng dấy nghịch với người. Mẹ người góa bụa, tên là Xê-ru-ha.

Giô-sua 17:17 VIE Bible Verse Image
Giô-sua 17:17 (VIE) »
Giô-suê bèn nói cùng nhà Giô-sép, tức là Eùp-ra-im và Ma-na-se, mà rằng: Ngươi là một dân đông, có sức lớn, sẽ chẳng lãnh chỉ một phần đất thôi;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Samuel 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Samuel 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Samuel 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Samuel 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Samuel 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Samuel 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Samuel 1:1 (LUTH1912) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
1 શમુએલ 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
שמואל א 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Samuel 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
1 Samuel 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Samuele 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
撒 母 耳 记 上 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
撒 母 耳 記 上 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Samuelit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Samuelsboken 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Царств 1:1 (RUSV) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Sámuel 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Царе 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Samuel 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »