Ê-xơ-ra 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Ê-xơ-ra 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ê-xơ-ra 1:1 VIE - Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước - Bible Verse Picture

Ê-xơ-ra 1:1 VIE

Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước Phe-rơ-sơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm động lòng Si-ru, vua Phe-rơ-sơ tuyên truyền trong khắp nước mình, và cũng ra sắc chỉ rằng:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ê-xơ-ra 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ê-xơ-ra 1:1 VIE - Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Ê-xơ-ra 1:1 VIE - Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Ê-xơ-ra 1:1 VIE - Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Ê-xơ-ra 1:1 VIE - Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Ê-xơ-ra 1:1 VIE - Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Ê-xơ-ra 1:1 VIE - Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước - Bible Verse Picture
View New Tab

Ê-xơ-ra 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ê-xơ-ra 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Giê-rê-mi-a 29:10 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 29:10 (VIE) »
Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất nầy.

2 Sử Ký 36:22 VIE Bible Verse Image
2 Sử Ký 36:22 (VIE) »
Năm thứ nhất đời Si-ru, vua Phe-rơ-sơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, bèn cảm động lòng Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, rao truyền trong khắp nước mình, và cũng ra chiếu chỉ, mà rằng:

Châm Ngôn 21:1 VIE Bible Verse Image
Châm Ngôn 21:1 (VIE) »
Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.

Giê-rê-mi-a 25:12 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 25:12 (VIE) »
Đức Giê-hô-va phán: Khi bảy mươi năm ấy sẽ mãn, ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và dân người, vì cớ tội ác chúng nó. Ta sẽ phạt xứ người Canh-đê và biến thành một nơi hoang vu đời đời.

Giê-rê-mi-a 33:7 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 33:7 (VIE) »
Ta sẽ khiến những phu tù Giu-đa và phu tù Y-sơ-ra-ên trở về; gây dựng lại chúng nó như hồi trước.

Thánh Thi 106:46 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 106:46 (VIE) »
Ngài cũng làm cho họ được ơn Bên những kẻ bắt họ làm phu tù.

Ê-xơ-ra 6:22 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-ra 6:22 (VIE) »
Trong bảy ngày chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ; vì Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng chúng được khoái lạc, và có cảm động lòng vua A-si-ri đoái xem chúng, đặng giúp đỡ trong cuộc xây cất đền của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên

Ê-xơ-ra 7:27 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-ra 7:27 (VIE) »
E-xơ-ra bèn nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, vì đã cảm lòng vua toan trang điểm đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem,

Ê-xơ-ra 5:13 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-ra 5:13 (VIE) »
Nhưng năm đầu đời Si-ru, vua Ba-by-lôn, trị vì, vua Si-ru truyền lịnh cất lại cái đền của Đức Chúa Trời.

Ða-ni-ên 2:1 VIE Bible Verse Image
Ða-ni-ên 2:1 (VIE) »
Trong năm thứ hai đời vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua thấy chiêm bao, thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ.

Ma-thi-ơ 3:1 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 3:1 (VIE) »
Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê,

Giăng 1:23 VIE Bible Verse Image
Giăng 1:23 (VIE) »
Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ezra 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ezra 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ezra 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ezra 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ezra 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Esdras 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Esra 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਅਜ਼ਰਾ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
ইজ্ৰা 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
एज्रा 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
એઝરા 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
עזרא 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Esdras 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Esdras 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Esdra 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 斯 拉 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 斯 拉 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Esdra 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Esra 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Ездра 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Ездра 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ezsdrás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ездра 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
エズラ記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Esra 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »