Phục Truyền Luật Lệ 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Phục Truyền Luật Lệ 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Phục Truyền Luật Lệ 1:1 VIE - Nầy là lời Môi-se nói cho cả - Bible Verse Picture

Phục Truyền Luật Lệ 1:1 VIE

Nầy là lời Môi-se nói cho cả Y-sơ-ra-ên, bên kia sông Giô-đanh, tại đồng vắng, trong đồng bằng, đối ngang Su-phơ, giữa khoảng Pha-ran và Tô-phên, La-ban, Hát-sê-rốt, và Đi-xa-háp.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Phục Truyền Luật Lệ 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Phục Truyền Luật Lệ 1:1 VIE - Nầy là lời Môi-se nói cho cả - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Phục Truyền Luật Lệ 1:1 VIE - Nầy là lời Môi-se nói cho cả - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Phục Truyền Luật Lệ 1:1 VIE - Nầy là lời Môi-se nói cho cả - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Phục Truyền Luật Lệ 1:1 VIE - Nầy là lời Môi-se nói cho cả - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Phục Truyền Luật Lệ 1:1 VIE - Nầy là lời Môi-se nói cho cả - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Phục Truyền Luật Lệ 1:1 VIE - Nầy là lời Môi-se nói cho cả - Bible Verse Picture
View New Tab

Phục Truyền Luật Lệ 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Phục Truyền Luật Lệ 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Sa-mu-ên 25:1 VIE Bible Verse Image
1 Sa-mu-ên 25:1 (VIE) »
Kế ấy, Sa-mu-ên qua đời; cả Y-sơ-ra-ên nhóm lại đặng than khóc người; rồi chôn người trong nhà người tại Ra-ma. Đa-vít bèn đứng dậy, đi xuống đồng vắng Pha-ran.

Giô-sua 22:7 VIE Bible Verse Image
Giô-sua 22:7 (VIE) »
Vả, Môi-se đã ban cho phân nửa chi phái Ma-na-se một sản nghiệp ở tại Ba-san; còn Giô-suê ban cho phân nửa kia một sản nghiệp chung với anh em mình ở bên này sông Giô-đanh, về phía tây. Khi Giô-suê cho chúng trở về trại mình, thì chúc phước cho,

Sáng Thế 21:21 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 21:21 (VIE) »
Nó ở tại trong đồng vắng Pha-ran; mẹ cưới cho nó một người vợ quê ở xứ Ê-díp-tô.

Giô-sua 9:10 VIE Bible Verse Image
Giô-sua 9:10 (VIE) »
lại cũng nghe về mọi điều Ngài đã làm cho hai vua A-mô-rít ở bên kia sông Giô-đanh, là Si-hôn, vua Hết-bôn, và Oùc, vua Ba-san, ở tại Aùch-ta-rốt.

Giô-sua 9:1 VIE Bible Verse Image
Giô-sua 9:1 (VIE) »
Khi hay được việc này, hết thảy các vua ở bên này sông Giô-đanh, hoặc ở trong núi, dưới đồng bằng, hay là dọc bãi biển lớn đối ngang Li-ban, tức là các vua dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít,

Giô-sua 22:4 VIE Bible Verse Image
Giô-sua 22:4 (VIE) »
Nên bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban sự an nghỉ cho anh em các ngươi, y như lời Ngài đã phán. Vậy, hãy đi trở về trại các ngươi trong xứ thuộc về các ngươi mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho các ngươi ở bên kia sông Giô-đanh.

Phục Truyền Luật Lệ 33:2 VIE Bible Verse Image
Phục Truyền Luật Lệ 33:2 (VIE) »
Người bèn nói: Đức Giê-hô-va đã đến từ Si-na-i, Ngài từ Sê-i-rơ dấy lên trên dân chúng, Chiếu sáng từ núi Pha-ran, Đến từ giữa muôn vàn đấng thánh; Từ tay hữu Ngài phát ra cho họ lửa của luật pháp Ngài.

Dân Số 33:17 VIE Bible Verse Image
Dân Số 33:17 (VIE) »
Đi từ Kíp-rốt-Ha-tha-va và đóng trại tại Hát-sê-rốt.

Dân Số 32:5 VIE Bible Verse Image
Dân Số 32:5 (VIE) »
Lại tiếp rằng: Nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, chớ chi ban xứ nầy cho kẻ tôi tớ ông làm sản nghiệp, xin đừng biểu chúng tôi đi ngang qua sông Giô-đanh.

Dân Số 13:26 VIE Bible Verse Image
Dân Số 13:26 (VIE) »
Tới rồi, bèn đến cùng Môi-se, A-rôn và cả hội dân Y-sơ-ra-ên, trong đồng vắng Pha-ran, tại Ca-đe, mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ.

Dân Số 13:3 VIE Bible Verse Image
Dân Số 13:3 (VIE) »
Tùy theo mạng Đức Giê-hô-va, Môi-se từ đồng vắng Pha-ran sai các người nầy đi; hết thảy là quan trưởng của dân Y-sơ-ra-ên.

Dân Số 10:12 VIE Bible Verse Image
Dân Số 10:12 (VIE) »
Dân Y-sơ-ra-ên, theo chương trình đã định, ra từ đồng vắng Si-na-i, và trụ mây dừng lại tại đồng vắng Pha-ran.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Deuteronomy 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Deuteronomy 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Deuteronomy 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Deuteronomy 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Deuteronomy 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Deutéronome 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Deuteronomium 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
דברים 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Deuteronômio 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Deuteronomio 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Deuteronomio 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
申 命 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
申 命 記 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
5 Mosebok 1:1 (SV1917) »
Hungarian Bible (KAR)
5 Mózes 1:1 (KAR) »
Japanese Bible (JPN)
申命記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
5 Mosebok 1:1 (NORSK) »

Phục Truyền Luật Lệ 1 (VIE) Verse Selection

Phục Truyền Luật Lệ 1:1 Phục Truyền Luật Lệ 1:2 Phục Truyền Luật Lệ 1:3 Phục Truyền Luật Lệ 1:4 Phục Truyền Luật Lệ 1:5 Phục Truyền Luật Lệ 1:6 Phục Truyền Luật Lệ 1:7 Phục Truyền Luật Lệ 1:8 Phục Truyền Luật Lệ 1:9 Phục Truyền Luật Lệ 1:10 Phục Truyền Luật Lệ 1:11 Phục Truyền Luật Lệ 1:12 Phục Truyền Luật Lệ 1:13 Phục Truyền Luật Lệ 1:14 Phục Truyền Luật Lệ 1:15 Phục Truyền Luật Lệ 1:16 Phục Truyền Luật Lệ 1:17 Phục Truyền Luật Lệ 1:18 Phục Truyền Luật Lệ 1:19 Phục Truyền Luật Lệ 1:20 Phục Truyền Luật Lệ 1:21 Phục Truyền Luật Lệ 1:22 Phục Truyền Luật Lệ 1:23 Phục Truyền Luật Lệ 1:24 Phục Truyền Luật Lệ 1:25 Phục Truyền Luật Lệ 1:26 Phục Truyền Luật Lệ 1:27 Phục Truyền Luật Lệ 1:28 Phục Truyền Luật Lệ 1:29 Phục Truyền Luật Lệ 1:30 Phục Truyền Luật Lệ 1:31 Phục Truyền Luật Lệ 1:32 Phục Truyền Luật Lệ 1:33 Phục Truyền Luật Lệ 1:34 Phục Truyền Luật Lệ 1:35 Phục Truyền Luật Lệ 1:36 Phục Truyền Luật Lệ 1:37 Phục Truyền Luật Lệ 1:38 Phục Truyền Luật Lệ 1:39 Phục Truyền Luật Lệ 1:40 Phục Truyền Luật Lệ 1:41 Phục Truyền Luật Lệ 1:42 Phục Truyền Luật Lệ 1:43 Phục Truyền Luật Lệ 1:44 Phục Truyền Luật Lệ 1:45 Phục Truyền Luật Lệ 1:46

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »