2 Phi-rơ 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Phi-rơ 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Phi-rơ 1:1 VIE - Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ - Bible Verse Picture

2 Phi-rơ 1:1 VIE

Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quí báu như của chúng tôi:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Phi-rơ 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Phi-rơ 1:1 VIE - Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Phi-rơ 1:1 VIE - Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Phi-rơ 1:1 VIE - Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Phi-rơ 1:1 VIE - Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Phi-rơ 1:1 VIE - Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Phi-rơ 1:1 VIE - Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Phi-rơ 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Phi-rơ 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Tít 2:13 VIE Bible Verse Image
Tít 2:13 (VIE) »
đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ,

Rô-ma 3:21 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 3:21 (VIE) »
Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp:

Tít 1:4 VIE Bible Verse Image
Tít 1:4 (VIE) »
gởi cho Tít, là con thật ta trong đức tin chung: nguyền xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta!

Giăng 12:26 VIE Bible Verse Image
Giăng 12:26 (VIE) »
Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người...

2 Cô-rinh-tô 4:13 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 4:13 (VIE) »
Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh Thánh rằng: Ta đã tin, cho nên ta nói, cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói,

Rô-ma 1:12 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:12 (VIE) »
tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi.

2 Phi-rơ 1:4 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 1:4 (VIE) »
và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời.

1 Phi-rơ 1:1 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 1:1 (VIE) »
Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn,

Ê-phê-sô 4:11 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 4:11 (VIE) »
Aáy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư,

Rô-ma 1:1 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:1 (VIE) »
Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, -

Lu-ca 1:47 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 1:47 (VIE) »
Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.

Công Vụ Các Sứ đồ 15:14 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 15:14 (VIE) »
Si-môn có thuật thế nào lần thứ nhất, Đức Chúa Trời đã đoái thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Peter 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Peter 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Peter 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Peter 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Peter 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Pierre 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Petrus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
2 ਪਤਰਸ 1:1 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
٢ بطرس 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Pedro 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Pedro 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Pietro 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
彼 得 后 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彼 得 後 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Pjetrit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Petrusbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
2 Петра 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 Петра 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Péter 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Петрово 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Peter 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »