Ru-tơ 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Ru-tơ 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ru-tơ 1:1 VIE - Trong đời các quan xét, một cơn đói - Bible Verse Picture

Ru-tơ 1:1 VIE

Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ, có một người từ Bết-lê-hem xứ Giu-đa, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ru-tơ 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ru-tơ 1:1 VIE - Trong đời các quan xét, một cơn đói - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Ru-tơ 1:1 VIE - Trong đời các quan xét, một cơn đói - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Ru-tơ 1:1 VIE - Trong đời các quan xét, một cơn đói - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Ru-tơ 1:1 VIE - Trong đời các quan xét, một cơn đói - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Ru-tơ 1:1 VIE - Trong đời các quan xét, một cơn đói - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Ru-tơ 1:1 VIE - Trong đời các quan xét, một cơn đói - Bible Verse Picture
View New Tab

Ru-tơ 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ru-tơ 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Sáng Thế 12:10 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 12:10 (VIE) »
Bấy giờ, trong xứ bị cơn đói kém; sự đói kém ấy lớn, nên Aùp-ram xuống xứ Ê-díp-tô mà kiều ngụ.

Sáng Thế 26:1 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 26:1 (VIE) »
Trừ cơn đói kém thứ nhất trong đời Aùp-ra-ham, bấy giờ tại xứ lại có một lần nữa. Y-sác bèn đi đến A-bi-mê-léc, vua Phi-li-tin, tại Ghê-ra.

Ê-xê-ki-ên 14:13 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 14:13 (VIE) »
Hỡi con người, nếu đất nào làm sự trái phép mà phạm tội nghịch cùng ta, và nếu ta giá tay trên nó, bẻ gậy bánh của nó, giáng cho sự đói kém, và diệt hết người và vật trong nó,

Thánh Thi 105:16 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 105:16 (VIE) »
Ngài khiến cơn đói kém giáng trong xứ, Và cất hết cả lương thực.

Các Thủ Lãnh 17:8 VIE Bible Verse Image
Các Thủ Lãnh 17:8 (VIE) »
Người đó bỏ thành Bết-lê-hem tại xứ Giu-đa, đặng đi kiếm nơi nào kiều ngụ được. Đang đi đường, người tới núi Eùp-ra-im, qua nhà Mi-ca.

2 Các Vua 8:1 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 8:1 (VIE) »
Ê-li-sê bèn nói với người đàn bà, là mẹ của đứa trai mà người đã khiến sống lại, rằng: Hãy chổi dậy, đi với người nhà ngươi, ở ngụ nơi nào ngươi ở được vì Đức Giê-hô-va đã định dẫn cơn đói đến; kìa nó sẽ đến trong xứ bảy năm.

Sáng Thế 43:1 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 43:1 (VIE) »
Vả, sự đói kém trong xứ lớn lắm.

Giô-ên 1:10 VIE Bible Verse Image
Giô-ên 1:10 (VIE) »
Đồng ruộng bị phá hoang, và đất đang sầu thảm; vì lúa mì bị hủy hại, dầu mới đã cạn, dầu đã hao tổn.

Giê-rê-mi-a 14:1 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 14:1 (VIE) »
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi về sự hạn hán.

Giô-ên 1:16 VIE Bible Verse Image
Giô-ên 1:16 (VIE) »
Lương thực há chẳng phải đã dứt khỏi trước mặt chúng ta, và sự vui mừng hớn hở há chẳng phải đã dứt khỏi nhà Đức Chúa Trời chúng ta hay sao?

Thánh Thi 107:34 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 107:34 (VIE) »
Và đất màu mỡ ra đất mặn, Vì cớ sự gian ác của dân ở tại đó.

Ê-xê-ki-ên 14:21 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 14:21 (VIE) »
Vậy, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta lấy bốn sự đoán phạt nặng nề, tức là gươm dao, đói kém, thú dự, và ôn dịch mà giáng cho Giê-ru-sa-lem, đặng hủy diệt khỏi nó người và thú vật, sự đó quá hơn là dường nào!

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ruth 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ruth 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ruth 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ruth 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ruth 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Ruth 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Rut 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
रूत 1:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਰੁੱਤ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
ৰূথ 1:1 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
ரூத் 1:1 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
रूथ 1:1 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
రూతు 1:1 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
રૂથ 1:1 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ರೂತಳು 1:1 (KANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
רות 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Rute 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Rut 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Rut 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 得 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 得 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Ruthi 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Rut 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Руфь 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Рут 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ruth 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Рут 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ルツ記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Rut 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »