Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 VIE - Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất - Bible Verse Picture

Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 VIE

Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 VIE - Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 VIE - Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 VIE - Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 VIE - Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 VIE - Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 VIE - Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất - Bible Verse Picture
View New Tab

Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Công Vụ Các Sứ đồ 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Lu-ca 1:3 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 1:3 (VIE) »
vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông,

Lu-ca 24:19 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 24:19 (VIE) »
Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Aáy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân;

Ma-thi-ơ 4:23 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 4:23 (VIE) »
Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.

Lu-ca 3:23 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 3:23 (VIE) »
Khi Đức Chúa Jêsus khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ ba mươi tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Giô-sép, Giô-sép con Hê-li,

Lu-ca 7:21 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 7:21 (VIE) »
Vả, chính giờ đó, Đức Chúa Jêsus chữa lành nhiều kẻ bịnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỉ dữ, và làm cho nhiều người đui được sáng.

Ma-thi-ơ 11:5 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 11:5 (VIE) »
kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành.

Lu-ca 1:24 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 1:24 (VIE) »
Khỏi ít lâu, vợ người là Ê-li-sa-bét chịu thai, ẩn mình đi trong năm tháng, mà nói rằng:

Giăng 10:32 VIE Bible Verse Image
Giăng 10:32 (VIE) »
Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta?

Công Vụ Các Sứ đồ 2:22 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 2:22 (VIE) »
Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết.

1 Phi-rơ 2:21 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 2:21 (VIE) »
anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;

Giăng 18:19 VIE Bible Verse Image
Giăng 18:19 (VIE) »
Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Jêsus về môn đồ Ngài và đạo giáo Ngài.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 1:1 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 1:1 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 1:1 (JPN) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »