1 Phi-rơ 1:12 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Phi-rơ 1:12 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

1 Phi-rơ 1:12 VIE - Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng - Bible Verse Picture

1 Phi-rơ 1:12 VIE

Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin Lành cho anh em; các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Phi-rơ 1:12 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Phi-rơ 1:12 VIE - Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Phi-rơ 1:12 VIE - Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Phi-rơ 1:12 VIE - Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Phi-rơ 1:12 VIE - Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Phi-rơ 1:12 VIE - Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Phi-rơ 1:12 VIE - Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Phi-rơ 1:12 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Phi-rơ 1:12 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Giăng 15:26 VIE Bible Verse Image
Giăng 15:26 (VIE) »
Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta.

1 Cô-rinh-tô 2:10 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 2:10 (VIE) »
Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa.

Ê-phê-sô 3:10 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 3:10 (VIE) »
Aáy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời,

Mác 16:15 VIE Bible Verse Image
Mác 16:15 (VIE) »
Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.

Hê-bơ-rơ 11:39 VIE Bible Verse Image
Hê-bơ-rơ 11:39 (VIE) »
Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình.

2 Cô-rinh-tô 6:6 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 6:6 (VIE) »
bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhơn từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình,

2 Cô-rinh-tô 1:22 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:22 (VIE) »
Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi.

Rô-ma 15:19 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 15:19 (VIE) »
bởi quyền phép của dấu k” phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Aáy là từ thành Giê-ru-sa-lem và các miền xung quanh cho đến xứ I-ly-ri, tôi đã đem đạo Tin Lành của Đấng Christ đi khắp chốn.

Ða-ni-ên 12:9 VIE Bible Verse Image
Ða-ni-ên 12:9 (VIE) »
Người trả lời rằng: Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời nầy đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng.

Công Vụ Các Sứ đồ 2:17 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 2:17 (VIE) »
Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao.

Giăng 16:7 VIE Bible Verse Image
Giăng 16:7 (VIE) »
Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.

Công Vụ Các Sứ đồ 2:33 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 2:33 (VIE) »
Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đang thấy và nghe.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Peter 1:12 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Peter 1:12 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Peter 1:12 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Peter 1:12 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Peter 1:12 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Pierre 1:12 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Petrus 1:12 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
1 ਪਤਰਸ 1:12 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
١ بطرس 1:12 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Pedro 1:12 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
1 Pedro 1:12 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Pietro 1:12 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
彼 得 前 书 1:12 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彼 得 前 書 1:12 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Pjetrit 1:12 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Petrusbrevet 1:12 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Петра 1:12 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Петра 1:12 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Péter 1:12 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Петрово 1:12 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Peter 1:12 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »