2 Ti-mô-thê 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Ti-mô-thê 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Ti-mô-thê 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Ti-mô-thê 1:1 VIE

Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Ti-mô-thê 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 Ti-mô-thê 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Ti-mô-thê 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Hê-bơ-rơ 9:15 VIE Bible Verse Image
Hê-bơ-rơ 9:15 (VIE) »
Nhân đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình.

Giăng 10:28 VIE Bible Verse Image
Giăng 10:28 (VIE) »
Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.

Giăng 17:3 VIE Bible Verse Image
Giăng 17:3 (VIE) »
Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.

2 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Jêsus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai:

Ê-phê-sô 3:6 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 3:6 (VIE) »
Lẽ mầu nhiệm đó tức là: Dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ Tin Lành mà lập trong Đức Chúa Jêsus Christ;

Tít 1:2 VIE Bible Verse Image
Tít 1:2 (VIE) »
trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước,

Giăng 6:40 VIE Bible Verse Image
Giăng 6:40 (VIE) »
Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.

1 Giăng 5:11 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 5:11 (VIE) »
Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.

2 Phi-rơ 1:3 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 1:3 (VIE) »
Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta,

1 Ti-mô-thê 6:19 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 6:19 (VIE) »
vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.

1 Giăng 2:25 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 2:25 (VIE) »
Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.

2 Cô-rinh-tô 1:20 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:20 (VIE) »
Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “A-men,” làm sáng danh Đức Chúa Trời.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Timothy 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Timothy 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Timothy 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Timothy 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Timothy 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Timothée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Timotheus 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Timóteo 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Timoteo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Timoteo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
提 摩 太 后 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
提 摩 太 後 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Timoteut 1:1 (ALB) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 Тимофію 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Timóteus 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Тимотей 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Timoteus 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »