Giăng 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Giăng 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng - Mobile Bible Verse Wallpaper

Giăng 1:1 VIE

Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Giăng 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Lu-ca 24:53 (VIE)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Giăng 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Giăng 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Giăng 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Sáng Thế 1:1 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 1:1 (VIE) »
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

Giăng 17:5 VIE Bible Verse Image
Giăng 17:5 (VIE) »
Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.

Khải Huyền 19:13 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 19:13 (VIE) »
Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời.

Cô-lô-se 1:17 VIE Bible Verse Image
Cô-lô-se 1:17 (VIE) »
Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.

1 Giăng 1:1 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 1:1 (VIE) »
Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống;

Khải Huyền 22:13 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 22:13 (VIE) »
Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt.

Giăng 1:14 VIE Bible Verse Image
Giăng 1:14 (VIE) »
Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.

Giăng 1:2 VIE Bible Verse Image
Giăng 1:2 (VIE) »
Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.

Khải Huyền 1:8 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 1:8 (VIE) »
Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.

Giăng 10:30 VIE Bible Verse Image
Giăng 10:30 (VIE) »
Ta với Cha là một.

Phi-líp 2:6 VIE Bible Verse Image
Phi-líp 2:6 (VIE) »
Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;

Châm Ngôn 8:22 VIE Bible Verse Image
Châm Ngôn 8:22 (VIE) »
Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, Và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
John 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
John 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
John 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
John 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
John 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jean 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Johannes 1:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোহন 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योहान 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોહાન 1:1 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
João 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Juan 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giovanni 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 福 音 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 福 音 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Gjoni 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Johannes 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоанна 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Івана 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
János 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоан 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Johannes 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »