1 Phi-rơ 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Phi-rơ 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

1 Phi-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper

1 Phi-rơ 1:1 VIE

Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Phi-rơ 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Gia-cơ 5:20 (VIE)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Phi-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 1 Phi-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 1 Phi-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 1 Phi-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 1 Phi-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 1 Phi-rơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

1 Phi-rơ 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Phi-rơ 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Công Vụ Các Sứ đồ 2:5 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 2:5 (VIE) »
Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem.

Gia-cơ 1:1 VIE Bible Verse Image
Gia-cơ 1:1 (VIE) »
Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an!

Ê-phê-sô 2:19 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 2:19 (VIE) »
Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.

Hê-bơ-rơ 11:13 VIE Bible Verse Image
Hê-bơ-rơ 11:13 (VIE) »
Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất.

Ê-xơ-tê 3:8 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-tê 3:8 (VIE) »
Ha-man tâu với vua A-suê-ru rằng: Có một dân tộc tản mản, tải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua: luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác; lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua; dung chúng nó chẳng tiện cho vua.

Thánh Thi 44:11 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 44:11 (VIE) »
Chúa đã phó chúng tôi khác nào chiên bị định làm đồ ăn, Và đã làm tan lạc chúng tôi trong các nước.

Phục Truyền Luật Lệ 28:64 VIE Bible Verse Image
Phục Truyền Luật Lệ 28:64 (VIE) »
và Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc ngươi trong các dân, từ cuối đầu nầy của đất đến cuối đầu kia; tại đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây và bằng đá mà ngươi cùng tổ phụ ngươi không hề biết.

Phục Truyền Luật Lệ 4:27 VIE Bible Verse Image
Phục Truyền Luật Lệ 4:27 (VIE) »
Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc các ngươi trong các nước, chỉ còn lại số nhỏ trong các nước mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn các ngươi vào;

Giăng 11:52 VIE Bible Verse Image
Giăng 11:52 (VIE) »
và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn.

Công Vụ Các Sứ đồ 16:6 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 16:6 (VIE) »
Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si.

2 Cô-rinh-tô 1:8 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:8 (VIE) »
Vả, hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống.

Ê-phê-sô 2:12 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 2:12 (VIE) »
trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Peter 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Peter 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Peter 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Peter 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Peter 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Pierre 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Petrus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
1 ਪਤਰਸ 1:1 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
١ بطرس 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Pedro 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
1 Pedro 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Pietro 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
彼 得 前 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彼 得 前 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Pjetrit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Petrusbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Петра 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Петра 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Péter 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Петрово 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Peter 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »