Hô-sê-a 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Hô-sê-a 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Hô-sê-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, - Mobile Bible Verse Wallpaper

Hô-sê-a 1:1 VIE

Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, về đời ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia là các vua của Giu-đa, và về đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Hô-sê-a 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Hô-sê-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Hô-sê-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Hô-sê-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Hô-sê-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Hô-sê-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Hô-sê-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Hô-sê-a 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Hô-sê-a 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

I-sai-a 1:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 1:1 (VIE) »
Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, là các vua nước Giu-đa, thì Ê-sai, con trai A-mốt, có sự hiện thấy về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem.

Rô-ma 9:25 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 9:25 (VIE) »
Như Ngài phán trong sách Ô-sê rằng: Ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân ta là dân ta, Kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu;

Mi-ca 1:1 VIE Bible Verse Image
Mi-ca 1:1 (VIE) »
Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, người Mô-rê-sết, trong ngày Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia, các vua của Giu-đa, là lời người thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

2 Các Vua 18:1 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 18:1 (VIE) »
Năm thứ ba đời Ô-sê, con trai Ê-la, vua Y-sơ-ra-ên, thì Ê-xê-chia, con trai A-cha, vua Giu-đa, lên làm vua.

2 Sử Ký 26:1 VIE Bible Verse Image
2 Sử Ký 26:1 (VIE) »
Cả dân Giu-đa đều lập Ô-xia làm vua thế cho A-ma-xia, cha người; tuổi người được mười sáu.

2 Các Vua 16:1 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 16:1 (VIE) »
Năm thứ mười bảy đời Phê-ca, con tra Rê-ma-lia, thì A-cha, con trai Giô-tham, vua Giu-đa, lên làm vua.

A-mốt 1:1 VIE Bible Verse Image
A-mốt 1:1 (VIE) »
Lời của A-mốt, người trong bọn chăn ở Thê-cô-a, là lời đã được soi dẫn cho người về Y-sơ-ra-ên, đang đời Ô-xia, vua Giu-đa, và đang đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước cơn động đất.

2 Các Vua 15:32 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 15:32 (VIE) »
Năm thứ hai đời Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, vua Y-sơ-ra-ên, thì Giô-tham, con trai Ô-xia, vua Giu-đa, lên ngôi làm vua

Giê-rê-mi-a 1:4 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 1:4 (VIE) »
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi;

2 Các Vua 14:16 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 14:16 (VIE) »
Giô-ách an giấc cùng các tổ phụ người, và được chôn tại Sa-ma-ri chung cùng các vua Y-sơ-ra-ên; rồi Giê-rô-bô-am, con trai người, kế vị người.

Giăng 10:35 VIE Bible Verse Image
Giăng 10:35 (VIE) »
Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được,

Xê-ca-ri-a 1:1 VIE Bible Verse Image
Xê-ca-ri-a 1:1 (VIE) »
Tháng tám năm thứ hai Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng đấng tiên tri Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, cháu, Y-đô, mà rằng:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Hosea 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Hosea 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Hosea 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Hosea 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Hosea 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Osée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Hosea 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
होशे 1:1 (HINIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
होशेय 1:1 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
هُوشَع 1:1 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
הושע 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Oséias 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Oseas 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Osea 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
何 西 阿 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
何 西 阿 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Osea 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Hosea 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Осия 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Осія 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Hóseás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Осия 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ホセア書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Hosea 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »