Ê-xê-ki-ên 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ê-xê-ki-ên 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ê-xê-ki-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm tháng - Mobile Bible Verse Wallpaper

Ê-xê-ki-ên 1:1 VIE

Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm tháng tư, khi ta đang ở giữa phu tù, trên bờ sông Kê-ba, các từng trời mở ra, và ta xem những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ê-xê-ki-ên 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ê-xê-ki-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm tháng - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Ê-xê-ki-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm tháng - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Ê-xê-ki-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm tháng - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Ê-xê-ki-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm tháng - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Ê-xê-ki-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm tháng - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Ê-xê-ki-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm tháng - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Ê-xê-ki-ên 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ê-xê-ki-ên 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ê-xê-ki-ên 11:24 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 11:24 (VIE) »
Thần cất ta lên, và trong sự hiện thấy ta bị Thần của Đức Chúa Trời đem đi trong Canh-đê, đến nơi những kẻ phu tù; sự hiện thấy đã hiện ra cho ta bèn lên khỏi ta.

Ma-thi-ơ 3:16 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 3:16 (VIE) »
Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài.

Công Vụ Các Sứ đồ 7:56 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 7:56 (VIE) »
thì người nói rằng: Kìa, ta thấy các từng trời mở ra, và Con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời.

Khải Huyền 19:11 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 19:11 (VIE) »
Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín Và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu.

Công Vụ Các Sứ đồ 10:11 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 10:11 (VIE) »
Người thấy trời mở ra, và có vật chi giống như một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất:

Ê-xê-ki-ên 10:15 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 10:15 (VIE) »
Đoạn, các chê-ru-bin dấy lên: ấy là vật sống mà ta thấy trên bờ sông Kê-ba.

Lu-ca 3:21 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 3:21 (VIE) »
Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp-tem, Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép báp-tem. Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra,

Ê-xê-ki-ên 10:20 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 10:20 (VIE) »
Aáy đó là vật sống mà ta thấy dưới Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, trên bờ sông Kê-ba, và ta biết nó là chê-ru-bin.

Ê-xê-ki-ên 8:3 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 8:3 (VIE) »
Người ấy giơ ra như hình cái tay, nắm lấy một lọn tóc trên đầu ta. Thần cất ta lên giữa quãng đất và trời, trong sự hiện thấy của Đức Chúa Trời đem ta đến thành Giê-ru-sa-lem, nơi cửa vào sân trong, về phía bắc, là nơi có chỗ ngồi của hình tượng sự ghen tương làm cho nổi ghen.

Ê-xê-ki-ên 43:3 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 43:3 (VIE) »
Sự hiện thấy mà ta thấy bấy giờ, giống như sự hiện thấy đã hiện ra cho ta khi ta đến đặng hủy diệt thành nầy. Aáy là những sự hiện thấy giống như sự hiện thấy mà ta đã thấy trên bờ sông Kê-ba, và ta sấp mặt xuống.

Ða-ni-ên 8:1 VIE Bible Verse Image
Ða-ni-ên 8:1 (VIE) »
Năm thứ ba, đời vua Bên-xát-sa, có sự hiện thấy tỏ ra cho ta, là Đa-ni-ên, sau sự hiện thấy đã tỏ ra cho ta khi trước.

Giăng 1:51 VIE Bible Verse Image
Giăng 1:51 (VIE) »
Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ezekiel 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ezekiel 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ezekiel 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ezekiel 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ezekiel 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Ézéchiel 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Hesekiel 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
יחזקאל 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Ezequiel 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Ezequiel 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Ezechiele 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 西 结 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 西 結 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Ezekieli 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Hesekiel 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
Єзекіїль 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ezékiel 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Езекил 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Esekiel 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »