Ma-thi-ơ 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ma-thi-ơ 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ma-thi-ơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu - Mobile Bible Verse Wallpaper

Ma-thi-ơ 1:1 VIE

Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Aùp-ra-ham.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ma-thi-ơ 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Ma-la-ki 4:6 (VIE)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ma-thi-ơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Ma-thi-ơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Ma-thi-ơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Ma-thi-ơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Ma-thi-ơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Ma-thi-ơ 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Ma-thi-ơ 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ma-thi-ơ 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Sáng Thế 22:18 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 22:18 (VIE) »
Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.

Ga-la-ti 3:16 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 3:16 (VIE) »
Vả, các lời hứa đã được phán cho Aùp-ra-ham và cho dòng dõi người. không nói: Và cho các dòng dõi người, như chỉ về nhiều người; nhưng nói: Và cho dòng dõi ngươi, như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ.

Rô-ma 1:3 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:3 (VIE) »
về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đa-vít sanh ra,

Khải Huyền 22:16 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 22:16 (VIE) »
Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói.

Thánh Thi 132:11 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 132:11 (VIE) »
Đức Giê-hô-va đã thề quyết với Đa-vít, Ngài cũng chẳng hề bội, mà rằng: Ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con ngươi sanh ra.

I-sai-a 11:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 11:1 (VIE) »
Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái.

Giê-rê-mi-a 23:5 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 23:5 (VIE) »
Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất.

Ma-thi-ơ 1:18 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 1:18 (VIE) »
Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.

Sáng Thế 12:3 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 12:3 (VIE) »
Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.

Giăng 7:42 VIE Bible Verse Image
Giăng 7:42 (VIE) »
Kinh Thánh há chẳng nói rằng Đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua Đa-vít, làng Bết-lê-hem, là làng vua Đa-vít sao?

Lu-ca 1:31 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 1:31 (VIE) »
Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus.

I-sai-a 9:6 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 9:6 (VIE) »
(09-5) Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 1:1 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Mateu 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »